8 - அறிவியல் - அணு அமைப்பு - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

 

அணு அமைப்பு


மதிப்பீடு


I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.


1. கேதோடு கதிர்கள் _______________ ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை.

அ. மின்சுமையற்ற துகள்கள்

ஆ. நேர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

இ. எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

ஈ. மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

விடை: இ. எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்


2. கார்பன் டைஆக்சைடு எம்முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் அதில் கார்பன் மற்றும்

ஆக்சிஜனின் நிறைவிகிதம் மாறாதிருப்பது ______________ விதியை நிரூபிக்கிறது.

அ. தலைகீழ் விகித விதி

ஆ. மாறா விகித விதி

இ. பெருக்கல் விதி

ஈ. பொருண்மை அழியா விதி

விடை: ஆ. மாறா விகித விதி


3. நீரில், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை __________ நிறை விகிதத்தில்

இணைந்துள்ளன.

அ. 1 : 8 

ஆ. 8 : 1 

இ. 2 : 3 

ஈ. 1 : 3

விடை: அ. 1 : 8 


4. டால்டனின் கூற்றுக்களுள் எந்தக்கூற்று மாற்றம் அடையாமல் உள்ளது?

அ. அணுவைப் பிளக்க முடியாது

ஆ. அணுக்கள் முழு எண்களின் விகிதத்தில் ஒன்றுகூடி சேர்மங்கள் உருவாகின்றன.

இ. தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை.

ஈ. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியானவை

விடை: இ. தனிமங்கள் அணுக்களால் ஆனவை.


5. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும்

அ. ஒரே அணு எண்ணையும், நிறை எண்ணையும் பெற்றுள்ளன.

ஆ. ஒரே நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்டுள்ளன.

இ. ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன.

ஈ. அணு எண் மற்றும் நிறை எண் ஆகிய இரண்டும் வேறுபடுகின்றன.

விடை: இ. ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டுள்ளன.


II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.


1. _____________ என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள்.

விடை: அணு


2. ஒரு தனிமமானது _________________ மாதிரியான அணுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

விடை: ஒரே


3. ஒரு அணுவானது ______________,______________ மற்றும் _____________ஆகிய துகள்களால் ஆனது.

விடை: புரோட்டான், எலக்ட்ரான், நியூட்ரான்


4. எதிர்மின்சுமை கொண்ட அயனி ____________ எனப்படும், நேர் மின்சுமை கொண்ட அயனி ___________ எனப்படும்.

விடை: எதிரயனை, நேரயனி


5. ____________ (எலக்ட்ரான் / புரோட்டான்) ஒரு எதிர்மின்சுமை கொண்ட துகள்.

விடை: எலக்ட்ரான்


6. புரோட்டான்கள் ______________ (நேர் / எதிர்) மின்சுமை கொண்ட தகட்டை நோக்கி

விலக்கமடைகின்றன.

விடை: எதிர்


III. பொருத்துக.


பொருண்மை அழியா விதி

சர் வில்லியம் குரூக்ஸ்

மாறா விகித விதி

ஜேம்ஸ் சாட்விக்

கேதோடு கதிர்கள்

ஜோசப் ப்ரெளஸ்ட்

ஆனோடு கதிர்கள்

லவாய்சியர்

நியூட்ரான்

கோல்ட்ஸ்டீன்


விடை: 


பொருண்மை அழியா விதி

லவாய்சியர் 

மாறா விகித விதி

ஜோசப் ப்ரெளஸ்ட் 

கேதோடு கதிர்கள்

சர் வில்லியம் குரூக்ஸ்

ஆனோடு கதிர்கள்

கோல்ட்ஸ்டீன் 

நியூட்ரான்

ஜேம்ஸ் சாட்விக் IV. சுருக்கமாக விடையளி.


1. பொருண்மை அழியா விதி – வரையறு.


“ஒரு வேதிவினை நிகழும்போது உருவாகும் வினைவிளைபொருள்களின் மொத்த நிறையானது வினைபடுப பொருள்களின் மொத்த நிறைக்குச் சமம்”. மேலும் “ஒரு வேதிவினையின் மூலம் நிறையை ஆக்கவோ, அழிக்கவோ முடியாது” எனவும் பொருண்மை அழியா விதி கூறுகிறது.


2. மாறா விகித விதி – வரையறு.


“ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து தூய சேர்மத்தை உருவாக்குகின்றன," என்பது மாறா விகித விதி ஆகும்.

 

3. ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக.


ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகள் :


•ஆனோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்கின்றன. 

•ஆனோடு கதிர்கள் துகள்களால் ஆனவை. 

•ஆனோடு கதிர்கள் மின்புலம் மற்றும் காந்தப் புலத்தால் விலக்கமடைகின்றன. அவை நேர் மின்னூட்டம் கொண்டுள்ளதால் எதிர் மின்வாயை நோக்கி விலக்கமடைகின்றன.

•நேர் மின்வாய்க் கதிர்களின் பண்புகள் மின்னிறக்கக் குழாயினுள் இருக்கும் வாயுவின் தன்மையைச் சார்ந்து அமையும். 

•துகளின் நிறை மின்னிறக்கக் குழாயிலுள்ள வாயுவின் அணு நிறைக்குச் சமமாக இருக்கும்.


4. ஹைட்ரஜனைப் பொருத்து இணை திறனைக் கணக்கிடும் முறையைக் கூறுக.


-ஹைட்ரஜன் தனது இணைதிறன் கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால் அதன் இணைதிறன் ஒன்று ஆகும். 

-இதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு பிற தனிமங்களின் இணைதிறன் கணக்கிடப்படுகிறது. 

-ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக் கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தின் இணைதிறன் எனப்படும். 

-உதாரணமாக, ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைகிறது. எனவே, குளோரினின் இணைதிறன் 1. -அதேபோல் நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவுடன் இணைகின்றன. எனவே, ஆக்சிஜனின் இணைதிறன் 2. 


5. அயனி, அயனித் தொகுப்பு – வரையறு.


-ஒரு அணு எலக்ட்ரானை ஏற்பதால், எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து எதிர்மின்சுமை பெற்று எதிரயணி எனவும், 

-ஒரு அணு எலக்ட்ரானை இழப்பதால், புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து நேர்மின்சுமை பெற்று  நேரயணி எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.


-சில நேரங்களில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் ஒன்றாக இணைந்து எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ அல்லது ஏற்றோ முறையே நேர்மின்சுமையுடைய அல்லது எதிர்மின்சுமையுடைய அயனித் தொகுப்பு உருபுகளாக மாறுகின்றன.


6. வேதிச்சமன்பாடு என்றால் என்ன?


வேதிச் சமன்பாடு என்பது ஒரு வேதிவினையை குறியீடுகள் மற்றும் வாய்பாடுகள் வடிவத்தில் எடுத்துக்கூறும் குறியீட்டு முறையாகும். 

வேதிவினையில் ஈடுபடக்கூடிய பொருள்கள் வினைபடு பொருள்கள் எனவும் அதில் உருவாகக்கூடிய பொருள்கள் வினைவிளை பொருள்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன.


7. கீழ்காணும் சேர்மங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

அ) CO ஆ) N2O இ) NO ஈ) PCl5


அ) CO - கார்பன் மோனாக்ஸைடு

ஆ) N2O - நைட்ரஸ் ஆக்சைடு

இ) NO - நைட்ரஜன் ஆக்சைடு

ஈ) PCl5 - பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடுV. விரிவாக விடையளி.


1. அடிக் கோடிடப்பட்டுள்ள தனிமங்களின் இணைதிறனைக் காண்க.

அ) NaCl   ஆ) CO2  இ) AlPO4   ஈ) Ba(NO3)2 உ) CaCl2


அ) NaCl     - 1

ஆ) CO2     -     4  

இ) AlPO4      -     3

ஈ) Ba(NO3)2    -     2

உ) CaCl2     - 2


2. கீழ்க்காண்பவற்றின் வேதி வாய்பாட்டினை எழுதுக.

அ. அலுமினியம் சல்பேட்

ஆ. பேரியம் குளோரைடு

இ. சில்வர் நைட்ரேட்

ஈ. மெக்னீசியம் ஆக்சைடு


அ. அலுமினியம் சல்பேட் - Al2(SO4)3

ஆ. பேரியம் குளோரைடு - BaCl2

இ. சில்வர் நைட்ரேட்     - AgNO3

ஈ. மெக்னீசியம் ஆக்சைடு    - MgO3. கீழ்க்கண்ட வினைகளுக்கான முற்றுப்பெறா வாய்பாட்டினை எழுதி அதனை சமன் செய்க.

அ. கார்பன் + ஆக்சிஜன் → கார்பன் டைஆக்சைடு

ஆ. பாஸ்பரஸ் + குளோரின் → பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு

இ. சல்பர் + ஆக்சிஜன் → சல்பர் டை ஆக்சைடு

ஈ. மெக்னீசியம் + ஹைட்ரஜன் குளோரைடு→மெக்னீசியம் குளோரைடு + ஹைட்ரஜன்


அ. கார்பன் + ஆக்சிஜன் → கார்பன் டைஆக்சைடு

C + O2 CO2


ஆ. பாஸ்பரஸ் + குளோரின் → பாஸ்பரஸ் பென்டாகுளோரைடு

P + Cl2 PCl5

2P + 5Cl2 2PCL5


இ. சல்பர் + ஆக்சிஜன் → சல்பர் டை ஆக்சைடு

S + O2 SO2


ஈ. மெக்னீசியம் + ஹைட்ரஜன் குளோரைடு→மெக்னீசியம் குளோரைடு + ஹைட்ரஜன்

Mg + HCl MgCl   + H2

Mg + 2HCl MgCl2    + H2


4. கீழ்க்கா ணும் சமன்பாடுகளைச் சமன் செய்க.

அ. Na + O2 → Na2O

ஆ. Ca + N2 → Ca3N2

இ. N2 + H2 → NH3

 ஈ. CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

உ. Pb (NO3)2 → PbO + NO2 + O2


அ. Na + O2 → Na2O

4Na + O2 2Na2O


ஆ. Ca + N2 → Ca3N2

3Ca + N2      Ca3N2


இ. N2 + H2 → NH3

N2 + 3H2 2NH3


ஈ. CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O


உ. Pb (NO3)2 → PbO + NO2 + O2

2Pb(NO3)2 2PbO + 4NO2 + O2


VI. உயர் சிந்தனை வினாக்கள்.

1. ஓர் எடை குறைந்த சக்கரத்தை, எதிர்மின்வாய்க் கதிர்கள் வரும் பாதையில் வைக்கும்போது சக்கரம் சுழல்கிறது. ஏன்?


ஏனெனில், எதிர்மின்வாய் கதிர்களில் உள்ள துகள்கள், நிரையையும், இயக்க ஆற்றலையும் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த ஆற்றல் சக்கரம் சுழலக் காரணமாக இருக்கிறது


2. எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்னூட்டம் கொண்டவை என்பதை எவ்வாறு நிரூபிப்பாய்?


மின்புலத்தைப் பயன்படுத்தும் பொழுது எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின் முனையை நோக்கி விலக்கமடைகின்றன. இதன் மூலம் எலக்ட்ரான்கள் எதிர்மின்னூட்டம் கொண்டவை என்பது நிரூபனமாகிறது.


3. ருத்ரேஷ், ஹரி, கனிஷ்கா மற்றும் தாஹிரா முறையே கிணறு, குளம், ஆறு, மற்றும் நிலத்தடி நீரைச் சேகரித்து அந்த நீர் மாதிரிகளை ஆய்வுக்கூடத்திற்கு அனுப்பினர். அவற்றின் ஆய்வு முடிவுகளின்படி அவை அனைத்திலும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் 1 : 8 என்ற விகிதத்தில் இருந்தன.

அ) மேற்கண்ட சோதனையிலிருந்து நீங்கள் என்ன அறிகிறீர்கள்?

ஆ) இது எந்த வேதிச்சேர்க்கை விதிக்கு உட்பட்டது?


அ) நீர் ஒரு வேதியியல் சேர்மம் ஆகும், இது எங்கிருந்து சேகரிக்கப்பட்டாலும் எப்போதும் 1: 8 என்ற விகிதத்துடன் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகிய இரண்டு தனிமங்களை கொண்டிருக்கும். சேர்மங்கள் வெவ்வேறு முறையில் தயாரிக்கப்பட்டாலும் கூட அவற்றில் உள்ள தனிமங்களின் நிறை விகிதம் மாறுவதில்லை.


ஆ) இது “மாறா விகித விதி” என்னும் வேதிச் சேர்க்கை விதிக்கு உட்பட்டது.


Popular posts from this blog

8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

8 - அறிவியல் - ஒலியியல் - மதிப்பீடு - வினா- விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

8 அறிவியல் நீர் மதிப்பீடு வினா விடைகள்