வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

 


மாணவர்களே!

பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள

அனைத்து வினாக்களுக்கான

விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தேவையான பாடத்தை ‘க்ளிக்’ செய்து

விடைகளைக் காணுங்கள்


அலகு -1 அளவீட்டியல் 

அலகு -2 விசையும் அழுத்தமும் 

அலகு -3 ஒளியியல் 

அலகு -4 வெப்பம் 

அலகு -5 மின்னியல் 

அலகு -6 ஒலியியல் 

அலகு -7 காந்தவியல் 

அலகு -8 அண்டம் மற்றும் விண்வெளி அறிவியல்

அலகு -9 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் 

அலகு -10 நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் 

அலகு -11 காற்று 

அலகு -12 அணு அமைப்பு 

அலகு -13 நீர் 

அலகு -14 அமிலங்கள் மற்றும் காரங்கள் 

அலகு -15 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் 

அலகு -16 நுண்ணுயிரிகள் 

அலகு -17 தாவர உலகம் 

அலகு -18 உயிரினங்களின் ஒருங்கமைவு 

அலகு -19 விலங்குகளின் இயக்கம் 

அலகு -20 வளரிளம் பருவமடைதல் 

அலகு -21 பயிர்ப் பெருக்கம் மற்றும் மேலாண்மை

அலகு -22 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளைப் பாதுகாத்தல் 

அலகு -23 லிப்ரே ஆபீஸ் கால்க்வகுப்பு -8
அறிவியல்

Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

8-அறிவியல்-அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 6 ப1 இன்பத்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 7 அறிவியல் அ1 அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்