வகுப்பு 6 ப1 இன்பத்தமிழ் வினா-விடைகள்

 


இயல் ஒன்று - இன்பத்தமிழ்


சொல்லும் பொருளும்:

நிருமித்த - உருவாக்கிய 

விளைவு - வளர்ச்சி

சமூகம் - மக்கள் குழு 

அசதி - சோர்வு


மதிப்பீடு


சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.


1. ஏற்றத் தாழ்வற்ற ------ அமைய வேண்டும்

அ) சமூகம் ஆ) நாடு   இ) வீடு   ஈ) தெரு

அ) சமூகம் 


2. நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவர்க்கு ------ ஆக இருக்கும்

அ) மகிழ்ச்சி ஆ) கோபம் இ) வருத்தம் ஈ) அசதி

ஈ) அசதி


3. நிலவு + என்று என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல் ---------

அ) நிலயென்று ஆ) நிலவென்று இ) நிலவன்று ஈ) நிலவுஎன்று

ஆ) நிலவென்று


4. தமிழ் + எங்கள் என்பதனைச் சேர்த்து எழுதக் கிடைக்கும் சொல் ---------

அ) தமிழங்கள் ஆ) தமிழெங்கள் இ) தமிழுங்கள்   ஈ) தமிழ்எங்கள்

ஆ) தமிழெங்கள்


5. ’அமுதென்று’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ---------

அ) அமுது + தென்று ஆ) அமுது + என்று இ) அமுது + ஒன்று ஈ) அமு + தென்று

ஆ) அமுது + என்று


6. 'செம்பயிர்’ என்னும் சொல்லைப் பிரித்து எழுதக் கிடைப்பது ---------

அ) செம்மை + பயிர் ஆ) செம் + பயிர் இ) செமை + பயிர் ஈ) செம்பு + பயிர்

அ) செம்மை + பயிர்


இன்பத்தமிழ் - பாடலின் கருத்துக்கு ஏற்றபடி பொருத்துக.

1. விளைவுக்கு     - நீர்

2. அறிவுக்கு     - தோள்

3. இளமைக்கு     - பால் 

4. புலவர்க்கு     - வேல் 


ஒத்த ஓசையில் முடியும் (இயைபு) சொற்களை எடுத்து எழுதுக.

(எ.கா.) பேர் - நேர்

 

பேர் - நீர்

பேர் - ஊர்

தோள்      - வாள்

பால் - வேல்

வான் - தேன்


குறுவினா


1. பாரதிதாசன் தமிழுக்குச் சூட்டியுள்ள பெயர்கள் யாவை?

தமிழுக்கு அமுது, நிலவு, மணம் என்று பாரதிதாசன் பெயர்கள் சூட்டியுள்ளார்.


2. நீங்கள் தமிழை எதனோடு ஒப்பிடுவீர்கள்?

தமிழை எங்கள் உயிருக்கு இணையாக ஒப்பிடுவோம்.


சிறுவினா


1. இன்பத் தமிழ் - பாடலில் உங்களுக்குப் பிடித்த அடிகள் இரண்டனை எழுதுக.


தமிழுக்கும் அமுதென்றுபேர்! – அந்தத்

தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு நேர்!


2. சமூக வளர்ச்சிக்கும் நீருக்கும் உள்ள தொடர்பு யாது?


பயிர் வளர்ச்சிக்கு நீர் இன்றியமையாதது. அது போல் சமூக வளர்ச்சிக்கு நீர் போன்ற தமிழ் அடிப்படையானது.


சிந்தனை வினா

வேல் என்பது ஓர் ஆயுதம். தமிழ் ஏன் வேலுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது ?


வேல் ஒரு கூர்மையான ஆயுதம். அதன் நுனிப்பகுதி கூர்மையாகவும், நடுப்பகுதி அகன்றும், அடிப்பகுதி நீண்டும் காணப்படும்.

அது போல் தமிழும் நுட்பமான அறிவையும், பரந்த சிந்தனையையும், ஆழ்ந்த கருத்துகளையும் கொண்டது.


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

8-அறிவியல்-அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 7 அறிவியல் அ1 அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்