8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்


விலங்குகளின் இயக்கம்


மதிப்பீடு


வினா - விடைகள்


I.  சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.


1. நமது உடலின் பின்வரும் பாகங்களுள் எவை இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன?

 (i) எலும்புகள்    (ii) தோல் (iii) தசைகள்   (iv) உறுப்புகள்

கீழே உள்ளவற்றிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்க.

அ) (i) மற்றும் (iii) 

ஆ) (ii) மற்றும் (iv)

இ) (i) மற்றும் (iv) 

ஈ) (iii) மற்றும் (ii)

விடை: அ) (i) மற்றும் (iii) 


2. பின்வரும் உயிரினங்களுள் எதில் இயக்கத்திற்குத் தேவையான தசைகள் மற்றும் எலும்புகள் காணப்படுவதில்லை?

அ) நாய் 

ஆ) நத்தை

இ) மண்புழு 

ஈ) மனிதர்

விடை: ஆ) நத்தை


3. _________ மூட்டுகள் அசையாதவை.

அ) தோள்பட்டை மற்றும் கை

ஆ) முழங்கால் மற்றும் மூட்டு

இ)  மேல் தாடை மற்றும் மண்டை ஓடு

 ஈ) கீழ் தாடை மற்றும் மேல் தாடை

விடை: இ)  மேல் தாடை மற்றும் மண்டை ஓடு


4. நீருக்கடியில் நீந்துபவர்கள் ஏன் காலில் துடுப்பு போன்ற ஃபிளிப்பர்களை அணிகிறார்கள்?

அ) தண்ணீரில் எளிதாக நீந்த

ஆ) ஒரு மீன் போல காணப்பட

இ) நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்க

ஈ) கடலின் அடிப்பகுதியில் நடக்க (கடல் படுக்கை)

விடை: அ) தண்ணீரில் எளிதாக நீந்த


5. உங்கள் வெளிப்புறக் காதினைத் (பின்னா) தாங்குவது எது?

அ) எலும்பு 

ஆ) குருத்தெலும்பு

இ) தசைநார் 

ஈ) காப்ஸ்யூல்

விடை: ஆ) குருத்தெலும்பு


6. கரப்பான் பூச்சி எதன் உதவியுடன் நகர்கிறது?

அ) கால் 

ஆ) எலும்பு

இ) தசைக்கால் 

ஈ) முழு உடல்

விடை: அ) கால் 


7. முதுகெலும்புகளின் பின்வரும் வகைகளில் எதற்கு சரியான எண்ணிக்கை உள்ளது?

அ)  கழுத்தெலும்பு -7 

ஆ) மார்பெலும்பு -10

இ) இடுப்பு எலும்பு - 4   

ஈ) வால் எலும்பு – 4

விடை: அ)  கழுத்தெலும்பு -7 


8. ________ என்பது சுருங்கி விரியும் திசுக்கற்றை.

அ) எலும்பு 

ஆ) எலும்புக்கூடு

இ) தசை 

ஈ) மூட்டுகள்

விடை: இ) தசை II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.


1. உயிரினங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வது _________ எனப்படும்.

விடை: இடம் பெயர்தல் 


2. _________ என்பது ஒரு உயிரினத்தின் உடல் பகுதியின் நிலையிலுள்ள மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

விடை: இயக்கம்


3. உடலுக்கு வலிமையான கட்டமைப்பை வழங்கும் அமைப்பு _________ எனப்படும்.

விடை: எலும்பு மண்டலம்


4. மனிதனின் அச்சு எலும்புக்கூடு _________, _________, _________ மற்றும் ________

ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

விடை: மண்டை ஓடு, முக எலும்புகள், ஸ்டெர்னம் (மார்பக எலும்பு), மற்றும் முதுகெலும்புத் தொடர்


5. மனிதனின் இணைப்பு எலும்புக்கூடு _________ மற்றும் _________ ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

விடை:  தோள்பட்டை எலும்பு, கை, இடுப்பு எலும்பு


 6. இரண்டு எலும்புகள் சந்திக்கும் இடம் _________ என அழைக்கப்படுகிறது.

விடை: மூட்டு


7. அசையாத மூட்டு _________ காணப்படும்.

விடை: மண்டை ஓட்டில்


8. இரத்த நாளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின்

மென்மையான பாகங்களுடன் _________ இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

விடை: வரியற்ற தசை


9. _______________ தசை கண்பாவையை அகலமாக்குகிறது.

விடை: ரேடியல்III. சரியா அல்லது தவறா எனக்கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்துக.


1. மனிதர்களின் மண்டை ஓடு 22 எலும்புகளைக்கொண்டுள்ளது.

விடை: சரி


2. மனித முதுகுத்தண்டில் 30 முதுகெலும்புகள் உள்ளன.

விடை: தவறு.

மனித முதுகுத்தண்டில் 27 முதுகெலும்புகள் உள்ளன.


3. மனித உடலில் 12 ஜோடி விலா எலும்புகள் உள்ளன.

விடை: சரி


4. இடுப்பு என்பது அச்சு எலும்புக்கூட்டின் ஒரு பகுதியாகும். 

விடை: தவறு.

இடுப்பு என்பது இணையுறுப்பு எலும்புக்கூட்டின் ஒரு பகுதியாகும்.


5. கீல் மூட்டு சற்று நகரக்கூடிய மூட்டு.

விடை: தவறு.

கீல் மூட்டு ஒரே திசையில் மட்டும் செயல்படக் கூடிய மூட்டு ஆகும்.


6. இதயத் தசை ஒரு இயக்கு தசை.

விடை: தவறு.

இதயத் தசை தன்னிச்சையற்ற இயங்கு தசை.


7. கையில் காணப்படும் வளைதசைகளும் நீள்தசைகளும் எதிரெதிர் தசைகளாகும்

விடை: சரி


IV. மிகச்சுருக்கமாக விடையளி.


1. எலும்புக்கூடு என்றால் என்ன?

எலும்புகளும், குருத்தெலும்புகளும் இணைந்து மனித எலும்பு மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன. அவை உடலுக்கு வடிவம் மற்றும் கட்டமைப்பை வழங்கி இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. அவை உடல் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதுகாக்கின்றன.


2. கிரானியம் என்றால் என்ன?

மண்டை ஓடு என்பது சிறிய எலும்புகளால் ஆன கடினமான அமைப்பு ஆகும். இது 22 எலும்புகளால் ஆனது. இதில் 8 எலும்புகள் ஒன்றாக இணைவதால் கிரேனியம் உருவாகிறது.


3. நமது முதுகெலும்பு ஏன் சற்று நகரக் கூடியது?

முள்ளெலும்புத் தொடர் மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்தக் குழாயின் உள்ளே முதுகுத்தண்டு செல்கிறது. முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை உடலை முன்னும், பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் வளைக்க உதவுகின்றன.


4. அச்சு மற்றும் இணைப்பு எலும்புக்கூட்டை வேறுபடுத்துக.அச்சு எலும்புக்கூடு

இணைப்பு எலும்புக்கூடு

மனித உடலின் அச்சு அல்லது மையக்கோட்டில் அமைந்துள்ள எலும்புகளை அச்சு எலும்புக்கூடு கொண்டுள்ளது. 

இணையுறுப்பு எலும்புக் கூடு, உடலின் இணையுறுப்புகளிலுள்ள எலும்புகளையும் இணை உறுப்புகளை அச்சு எலும்புக்கூட்டுடன் இணைக்கும் அமைப்பிலுள்ள எலும்புகளையும் கொண்டுள்ளது.

அச்சு எலும்புக்கூட்டில் மண்டை ஓடு, முக எலும்புகள், ஸ்டெர்னம், விலா எலும்புகள் மற்றும் முதுகெலும்புத் தொடர் ஆகியவை உள்ளன.

இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு பொதுவாக, தோள்பட்டை எலும்பு, கை, மணிக்கட்டு, மேற்கை எலும்புகள், இடுப்பு, கால், கணுக்கால் மற்றும் பாத எலும்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது .

80 எலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது

126 எலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது


5. தசைநார் என்றால் என்ன?


திசுக்களை எலும்புடன் இணைக்கக்கூடிய, விரைப்புத் தன்மையுடைய நார் போன்ற கடினமான பட்டைத்திசு, தசைநார் என்றழைக்கப்படுகிறது


6. தசை - வரையறு.


தசைகள் நீண்ட, சுருங்கும் தன்மையுள்ள திசுக்களின் கற்றையாகும். அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் உடலில் உள்ள தசைகள் வழிவகை செய்வதோடு,இவை எலும்பு மண்டலத்தையும் மூடி, உடலுக்கு வடிவத்தையும் தருகின்றன.


7. தசைநாண் மற்றும் தசைநார் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.


தசைநாண்

தசைநார்

மூட்டுக்களின் இயக்கத்திற்கு உதவும் வகையில் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள கடினமான, மீள் தன்மை கொண்ட பட்டை போன்ற திசுக்கள்.

திசுக்களை எலும்புடன் இணைக்கக்கூடிய, விரைப்புத் தன்மையுடைய நார் போன்ற கடினமான பட்டைத்திசு.

இவை தசைகளை எலும்புடன் இணைக்கிறது

இவை ஒரு எலும்பை மற்றொரு எலும்புடன் இணைக்கிறது.V. சுருக்கமாக விடையளி.


1. பின்வருவனவற்றினை வேறுபடுத்துக.

அ) இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல்.

ஆ) புற எலும்பு மண்டலம் மற்றும் அக எலும்பு மண்டலம்

இ) தோள்பட்டை வளையம் மற்றும் இடுப்பு வளையம்

ஈ) பந்துக் கிண்ண மூட்டு மற்றும் கீல் மூட்டு

உ) தன்னிச்சையான மற்றும் தன்னிச்சையற்ற தசை


அ) இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல்.


இயக்கம்

இடம்பெயர்தல்

உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் இடம் அல்லது நிலையை  மாற்றும் செயல்

ஓர் உயிரினம் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர்தல்

தன்னிச்சையானதாகஅல்லது தன்னிச்சை அற்றதாக இருக்கலாம்.

தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது


உயிரியல் நிலையில் நடைபெறுகிறது.


இடம்பெயர்தல் உயிரின நிலையில் நடைபெறுகிறது.

இடம்பெயர்தலுக்கு ஆற்றல் அவசியம் தேவையில்லை

இயக்கத்திற்கு ஆற்றல் தேவை. ஆ) புற எலும்பு மண்டலம் மற்றும் அக எலும்பு மண்டலம்புற எலும்பு மண்டலம்

அக எலும்பு மண்டலம்

இது உடலின் வெளிப்புற அடுக்கில் காணப்படும் எலும்புக்கூடு ஆகும்

இது மனித உடலுக்குள் காணப்படும்

எலும்புக்கூடு ஆகும்.

இது வளரும் கருவின் புறப்படை அல்லது இடைப்படை  அடுக்கிலிருந்து உருவாகிறது.

இது இடைப்படையிலிருந்து உருவாகிறது.


இது உடலின் உள் உறுப்புகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கிறது 

உடல் அமைப்பை இவை உருவாக்குகின்றன.

உதாரணம்:மீன்களில் உள்ள செதில்கள், ஆமையின் வெளிப்புற கடின அடுக்கு

உதாரணம்:முதுகெலும்பிகள்


இ) தோள்பட்டை வளையம் மற்றும் இடுப்பு வளையம்


தோள்பட்டை வளையம்

இடுப்பு வளையம்

பந்துக் கிண்ண மூட்டை உருவாக்குகிறது. இந்த வளையம் பெக்டோரல் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. 

இடுப்பு எலும்பு பெல்விக் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது

காலர் எலும்பினை ஒரு முனையில் மார்பக எலும்பும், மறுமுனையில் தோள்பட்டை சுத்தியும் தாங்குகின்றன

இது உடலின் முழு எடையையும் தாங்குவதற்கேற்ற வலுவான எலும்புகளால் ஆனது

தோள்பட்டை எலும்பு முன்பக்கத்தில் காலர் எலும்பாலும், பின்புறத்தில் தோள்பட்டைசுத்தியாலும் உருவானது.

இது பின்புறத்தில் ஐந்து இணைந்த முதுகெலும்புகளால் ஆனது.

தோள்பட்டை எலும்பு, குழி போன்ற ஒரு கிண்ண அமைப்பை உள்ளடக்கியுள்ளது. அது மேல் கையின் பந்துப் பகுதியை இணைக்கிறது. 

இதன் மேற்பகுதியில் குழிபோன்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது. தொடை எலும்புகள் ஒரு பந்துக் கிண்ண மூட்டுடன் இடுப்பின் இரு புறமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.


ஈ) பந்துக் கிண்ண மூட்டு மற்றும் கீல் மூட்டு


பந்துக் கிண்ண மூட்டு

கீல் மூட்டு

பந்துமுனை போன்ற எலும்பின் தலைப்பகுதி அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் காணப்படும்

உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது

எகா.தோள்பட்டை எலும்பு, இடுப்பு எலும்பு

எகா. முழங்கால், முழங்கை எலும்பு


உ) தன்னிச்சையான மற்றும் தன்னிச்சையற்ற தசை


தன்னிச்சையான தசை

தன்னிச்சையற்ற தசை

கைகள், கால்கள், கழுத்து ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது.

இரத்த நாளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது

கிளைகள் அற்றது,தன்னிச்சையானது

ஒற்றை மையக்கரு, தன்னிச்சையற்றது.


2. எதிரெதிர் தசைகள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் கொடு.


தங்களது அசைவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர்க்கும் தசைகள் எதிரெதிர் தசைகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.

 • தசைகள் பெரும்பாலும் ஜோடியாக ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வேலை செய்கின்றன. இவை எதிரெதிர் ஜோடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 

 • மேல் கையில் உள்ள தசைகள் கை வளைவதையும் நேராவதையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. 

 • மேல் கையில், இருதலைத்தசை மற்றும் முத்தலைத்தசை எனப்படும். இரண்டு தசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக செயல்படுகின்றன.

 • இருதலைத்தசை சுருங்கும்போது கையின் கீழ்பகுதி உயர்ந்து, கை வளைகிறது. இந்த நிலையில் முத்தலைத்தசை தளர்த்தப்படுகிறது.


3. பறவையின் எலும்புக்கூடு எவ்வாறு பறப்பதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது?

 • எலும்புகள் உள்ளீடற்றும், காற்று இடைவெளிகளைக் கொண்டும் காணப்படுகின்றன. 

 • பறவைகளின் பின்னங்கால்கள் நகங்களாக மாறியுள்ளன. அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரவும் பயன்படுகின்றன. 

 • இறக்கைகளை மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளைக் கொண்டிருக்கும் வகையில், மார்பெலும்புகள் மாற்றமடைந்துள்ளன. 

 • பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ற சிறப்பான தசைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாற்றம் அடைந்துள்ளன. பறப்பதற்கு உதவக்கூடிய நீண்ட இறகுகள் வால் மற்றும் இறக்கைகளில் உள்ளன.


4. மனித உடலில் எலும்புக்கூட்டின் செயல்பாடுகள் யாவை?


எலும்பு மண்டலம் மனித உடலில் ஐந்து முக்கியப் பணிகளைப் புரிகிறது. 

i). இது உடலுக்கு அமைப்பு மற்றும் வடிவத்தை வழங்குகிறது. 

ii). உடலின்உள்ளுறுப்புகளைத் தாங்கி அவற்றைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. 

iii). உடலைச் சீரமைக்கும் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகிய இரண்டு முக்கியமான தாதுக்கள் எலும்புகளுக்குள் சேமிக்கப்படுகின்றன. 

iv).எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பு அணுக்களை உருவாக்குகின்றன. 

v).எலும்பு மண்டலத்தின் எலும்புகள் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு நெம்புகோல் போல் செயல்படுகின்றன. டெண்டான் எனப்படும் தசைநாண்கள் மற்றும் லிகமெண்ட் எனப்படும் தசைநார்கள் ஆகியவை இல்லாமல் தசை இயக்கம் நடைபெறாது.


VI. விரிவாக விடையளி.


1. மூட்டுகளின் வகைகளைக் கூறுக. ஒவ்வொரு வகைக்கும் ஒரு  எடுத்துக்காட்டு தருக.


இரண்டு தனித்தனி எலும்புகள் சந்திக்கும் இடம் மூட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அசைக்கக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் மூட்டுக்களில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. 

அவை: நிலையானவை, சற்று நகரக்கூடியவை மற்றும் நகரக்கூடியவை.


நிலையான / அசையா மூட்டுகள்:

இந்த வகை மூட்டுகளில் இரண்டு எலும்புகளுக்கிடையில் எந்த ஒரு இயக்கமும் காணப்படாது. மண்டையோட்டின் எலும்புகளுக்கு இடையிலான கட்டமைப்புகள் அசையாத மூட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.


சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள்:

இவ்வகை மூட்டுகளில், இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் மிகக் குறைந்த (பகுதி) இயக்கம் மட்டுமே நிகழ்கிறது. ஒரு விலா எலும்புக்கும் மார்பக எலும்புக்கும் இடையில் அல்லது முதுகெலும்புகளுக்கு இடையில் உள்ள மூட்டு, சற்று நகரக்கூடிய மூட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.


நகரக்கூடிய மூட்டுகள்:

இரண்டு எலும்புகள் இணைந்து மூட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த வகையில், பல்வேறு வகையான அசைவுகள் நடைபெறுகின்றன. ஆறு முக்கியமான அசையும் மூட்டுகள் உள்ளன. 

அவை அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.


மூட்டு

எடுத்துக்காட்டுகள்

பந்துக் கிண்ண மூட்டு

தோள் பட்டை இடுப்பு

கீல் மூட்டு

முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்

முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு

முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு

முண்டணையா மூட்டு

மணிக்கட்டு

வழுக்கு மூட்டு

முள்ளெலும்பு(முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)

சேண மூட்டு

கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.2. மனித அச்சு எலும்புக்கூட்டைப் பற்றி எழுதுக. அதன் படம் வரைந்து பாகங்களைக் குறி.


I. அச்சு எலும்புக்கூடு:


மனித உடலின் அச்சு அல்லது மையக்கோட்டில் அமைந்துள்ள எலும்புகளை அச்சு எலும்புக்கூடு கொண்டுள்ளது. அச்சு எலும்புக்கூட்டில் மண்டை ஓடு, முக எலும்புகள், ஸ்டெர்னம் (மார்பக எலும்பு), விலா எலும்புகள் மற்றும் முதுகெலும்புத் தொடர் ஆகியவை உள்ளன. 


அ. மண்டை ஓடு:

 • மண்டை ஓடு என்பது சிறிய எலும்புகளால் ஆன கடினமான அமைப்பு ஆகும். 

 • இது 22 எலும்புகளால் ஆனது, அதில் 8 எலும்புகள் ஒன்றாக இணைவதால் கிரேனியம் உருவாகிறது.

 • மேலும், 14 எலும்புகள் இணைந்து முகத்தை உருவாக்குகின்றன. அசையும் மூட்டு கொண்ட ஒரே எலும்பு கீழ்த்தாடை எலும்பாகும். 


ஆ. முள்ளெலும்புத் தொடர்:

 • உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டிருக்கும் முள்ளெலும்புத் தொடர் முதுகுத்தண்டு அல்லது முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. 

 • உடலின் மேல் பகுதியினைத் தாங்குகின்ற தண்டுப் பகுதியாக இது உள்ளது. முள்ளெலும்புத் தொடர் முதுகு எலும்புகள் எனப்படும் தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது. 

 • முள்ளெலும்புத் தொடரில் 7 கழுத்து எலும்புகள், 12 மார்பு எலும்புகள், 5 இடுப்பு எலும்புகள், 5 திருகெலும்புகள் மற்றும் 3 வால் எலும்புகள் அடங்கியுள்ளன. 

 • முள்ளெலும்புத் தொடர் மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்தக் குழாயின் உள்ளே முதுகுத்தண்டு செல்கிறது. 

 • முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை உடலை முன்னும், பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் வளைக்க உதவுகின்றன


இ.மார்பெலும்பு அல்லது விலா எலும்பு: 

 • விலா எலும்பு மார்புப் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

 • இது 12 ஜோடி விலா எலும்புகளைக் கொண்ட கூம்பு வடிவ அமைப்பாகக் காணப்படுகிறது. 

 • விலா எலும்புகள் பின்புறத்தில் உள்ள முதுகெலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு ஒரு கூண்டு போன்ற அமைப்பாகக் காணப்படுகின்றன. 

 • முன்புறத்தில் 10 ஜோடி விலா எலும்புகள் மார்பக எலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 • 2 ஜோடி விலா எலும்புகள் தனித்துக் காணப்படுகின்றன. இவை மிதக்கும் விலா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 


3. முதுகெலும்புகளின் கட்டமைப்பை விவரிக்கவும்.


 • உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டிருக்கும் முள்ளெலும்புத் தொடர்

 • முதுகுத்தண்டு அல்லது முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

 • உடலின் மேல் பகுதியினைத் தாங்குகின்ற தண்டுப்பகுதியாக இது உள்ளது.

 • முள்ளெலும்புத் தொடர் முதுகு எலும்புகள் எனப்படும் தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது.

 • முள்ளெலும்புத் தொடரில் 7 கழுத்து எலும்புகள், 12 மார்பு எலும்புகள், 5 இடுப்பு எலும்புகள், 5 திருகெலும்புகள் மற்றும் 3 வால் எலும்புகள் அடங்கியுள்ளன.

 • முள்ளெலும்புத் தொடர் மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது.இந்தக் குழாயின் உள்ளே முதுகுத்தண்டு செல்கிறது.

 • முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை உடலை முன்னும், பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் வளைக்க உதவுகின்றன.


4. கூர்மையான உடல் என்றால் என்ன? தண்ணீரில் பறக்கும் அல்லது நீந்தக் கூடிய விலங்குகளின் இயக்கத்திற்கு இது எவ்வாறு உதவுகிறது?


 • மீன்கள் கூர்மையான உடல் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, அவற்றால் நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராகச் செல்ல முடிகிறது. 

 • உடல் மற்றும் வாலில் உள்ள தசைகள் மற்றும் செதில்கள் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அவற்றிற்கு உதவுகின்றன

 • நீரில் தடையின்றி நீந்தும் வகையில் மீன்களின் உடல் நீண்டு படகுபோல் கூர்மையாகக் காணப்படுகின்றது. இது கூர்மையான உடல் எனப்படும்.

 • தண்ணீரில் நீந்தக்கூடிய விலங்குகளுக்கு வலுவான தசைகள் நீந்த உதவுகின்றன.

 • மீன்கள் நீந்தும்போது அதன் முன்பகுதி ஒருபுறம் வளைந்தும், வால்பகுதி அதற்கு எதிர்த்திசையிலும் காணப்படும்.

 • அடுத்த நகர்வில் முன்பகுதி எதிர்ப்பக்கமாக வளைகிறது. 

 • வால்பகுதி எதிர்த்திசையை நோக்கி நகர்கிறது. "காடல்" என்னும் வால்த்துடுப்பு திசையை மாற்ற உதவுகிறது.5. உயிரினங்களில் காணப்படும் பல்வேறு வகையான இயக்கங்களைப் பற்றி எழுதுக.


இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கூறும்போது, மூன்று வகையான இயக்கங்கள் உள்ளன.


அமீபாய்டு இயக்கம்:


இவ்வகையான இயக்கம் போலிக்கால்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும்போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. 


சிலியரி இயக்கம்: 


புறத்தோலில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீட்சிகளாகிய சிலியாக்கள் எனப்படும் இணை உறுப்புகள் மூலம் இவ்வியக்கம் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு இயக்கங்களும் நிணநீர் மண்டல செல்களில் நடைபெறுகின்றன.


தசைகளின் இயக்கம்:


இது பல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இயக்கமாகும். இது, எலும்புத்தசை மண்டலத்தைக் கொண்டு நடைபெறுகிறது. இவ்வகை இயக்கம், மேம்பட்ட முதுகெலும்பிகளில் காணப்படுகிறது.


6. பல்வேறு வகையான தசைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.


அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் உடலில் உள்ள தசைகள் வழிவகை செய்கின்றன. 

பெரும்பாலான தசைகள் நீண்ட, சுருங்கும் தன்மையுள்ள திசுக்களின் கற்றையாகும்.
தசை

அமைவிடம்

பண்புகள்

வரித்தசை/ 

எலும்புத் தசை

எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். 

பல உட்கருக்களைக் கொண்டுள்ளது
தன்னிச்சையான தசை

கைகள், கால்கள், கழுத்து ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது

கிளைகள் அற்றது, தன்னிச்சையானது

வரியற்ற / மென்மையான / தன்னிச்சையற்ற தசை

இரத்த நாளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது

ஒற்றை மையக்கரு, தன்னிச்சையற்றது

இதயத் தசை

இதயம்

கிளைகளுடையது. 1-3 மைய உட்கரு, தன்னிச்சையற்றது


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

8-அறிவியல்-அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 6 ப1 இன்பத்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 7 அறிவியல் அ1 அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்