8 தமிழ் மீடியம்-ஆன்லைன் டெஸ்ட்

தமிழ் மீடியம்

தமிழ்  


ENGLISH


கணிதம்


அறிவியல் 


சமூக அறிவியல்


Popular posts from this blog

8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

8 - அறிவியல் - ஒலியியல் - மதிப்பீடு - வினா- விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

8 அறிவியல் நீர் மதிப்பீடு வினா விடைகள்