8-அறிவியல்-அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்


அளவீட்டியல்

மதிப்பீடு:


I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஆங்கிலேய அலகு முறை? 

அ) CGS

ஆ) MKS

இ) FPS

ஈ) SI

விடை : இ) FPS 

2. மின்னோட்டம் என்பது ______________ அளவு ஆகும். 

அ) அடிப்படை

ஆ) துணைநிலை  

இ) வழி

ஈ) தொழில் சார்ந்த 

விடை : அ) அடிப்படை 

3. வெப்பநிலையின் SI அலகு_____________.

அ) செல்சியஸ்

ஆ) ஃபாரன்ஹீட் 

இ) கெல்வின்

ஈ) ஆம்பியர் 

விடை : இ) கெல்வின் 

4. ஒளிச்செறிவு என்பது _________________ யின் ஒளிச்செறிவாகும். 

அ) லேசர் ஒளி

ஆ) புற ஊதாக் கதிரின் ஒளி  

இ) கண்ணுறு ஒளி

ஈ) அகச் சிவப்புக் கதிரின் ஒளி 

 விடை : இ) கண்ணுறு ஒளி 

5. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்புகள் நெருங்கி இருப்பது _________

அ) துல்லியம்

ஆ) நுட்பம் 

இ) பிழை

ஈ) தோராயம் 

விடை : ஆ) நுட்பம் 

6. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது தவறானது? 

அ) தோராயம் என்பது  துல்லியமான மதிப்பைத் தரும் 

ஆ) தோராயம் என்பது கணக்கிடுதலை எளிமையாக்குகிறது. 

இ) தோராயம் என்பது குறைவானதகவல்கள் மட்டும் உள்ளபோது பயனுள்ளதாக அமைகிறது.  

ஈ) தோராயம் என்பது உண்மையான மதிப்புக்கு நெருக்கமாக உள்ள மதிப்பினைத் தருகிறது. 

விடை : அ) தோராயம் என்பது துல்லியமான மதிப்பைத் தரும் 


II.கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக 

1. திண்மக்கோணம்__________________என்ற அலகில் அளக்கப்படுகிறது. 

 விடை : ஸ்ட்ரேடியன் 

2. ஒரு பொருளின் குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பத்தின் அளவானது _______________ என குறிப்பிடப்படுகிறது.   

விடை : வெப்பநிலை 

3.மின்னோட்டத்தினை அளவிடப் பயன்படும் கருவி____________ஆகும். 

விடை : அம்மீட்டர்  

4. ஒரு மோல் என்பது ___________________அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. 

விடை : 6.023 X 1023

5.அளவீடுகளின் நிலையற்றதன்மை________________ என அழைக்கப்படுகிறது.  விடை : பிழை 

6.அளவிடப்பட்ட மதிப்பு உண்மை மதிப்புடன் நெருங்கி இருப்பது .....................எனப்படும்.  

விடை : துல்லியத் தன்மை 

7. இரண்டு நேர்க்கோடுகளின் குறுக்கீட்டினால்............................ உருவாகிறது. 

 விடை : தளக்கோணம் 


III. சரியாஅல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்தி எழுதுக.

1. ஓர் அமைப்பில் உள்ள துகள்களின் மொத்த இயக்க ஆற்றலின் அளவே வெப்பநிலை ஆகும். 

விடை: தவறு - ஓர் அமைப்பில் உள்ள துகள்களின் சராசரி இயக்க ஆற்றலின் அளவே வெப்பநிலை  ஆகும். 

2. ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு நிமிடத்தில் பாயும் எனில், அது ஓர் ஆம்பியர் என  அழைக்கப்படுகிறது. 

விடை : தவறு. ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் ஒரு வினாடியில் பாயும் எனில், அது ஓர் ஆம்பியர் என  அழைக்கப்படுகிறது. 

3. ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள துகள்களின் எண்ணிக்கையே பொருளின் அளவாகும். 

விடை : சரி 

4. ஒரு மெழுகுவர்த்தியிலிருந்து வெளியாகும் ஒளிச்செறிவின் தோராயமான மதிப்பு ஒரு  கேண்டிலாவிற்குச் சமமாகும். 

விடை : சரி 

5. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் GPS கருவிகளில் பயன்படுகின்றன. 

விடை : தவறு - அணுக் கடிகாரங்கள் GPS கருவிகளில் பயன்படுகின்றன. 

6. 4.582 எண் ன் முழுமையாக்கப்பட்ட மதிப்பு 4.58. 

விடை : சரி 


IV. பொருத்துக. 

 விடை : 

வெப்பநிலை 


குளிர்ச்சி அல்லது வெப்பத்தின் அளவு

தளக்கோணம் 


இரண்டு தளங்களின் குறுக்கீட்டினால் ஏற்படும் கோணம்

திண்மக்கோணம் 

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்களின் 

 குறுக்கீட்டினால் ஏற்படும் கோணம்

துல்லியத்தன்மை

உண்மையான மதிப்பின் நெருங்கிய அளவு

நுட்பம்

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவீடுகளின்  நெருங்கிய தன்மை


V. கீழ்க்காணும் கூற்றுகளை ஆராய்ந்து சரியான ஒன்றைத் தேர்வு செய். 

1. கூற்று : SI அலகுமுறை அளவீடுகளுக்கான மிகச் சரியான முறையாகும். காரணம் : வெப்பநிலைக்கான SI அலகு கெல்வின். 

2. கூற்று : மின்னோட்டம் பொருளின் அளவு, ஒளிச்செறிவு ஆகியவை அடிப்படை இயற்பியல்  அளவுகளாகும். 

காரணம் : அவை ஒன்றோடொன்று சார்புடையவை. 

3.கூற்று : திண்மக் கோணத்தின் அலகு ரேடியன். 

காரணம் : ஒரு வட்டத்தின் ஆரத்திற்குச் சமமான வில் ஒன்று வட்டத்தின் மையத்தில்  ஏற்படுத்தும் கோணமே ஒரு ரேடியன் எனப்படும். 


அ. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. மேலும், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்  ஆகும். 

ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கம்  அல்ல.

இ. கூற்று சரி. ஆனால் காரணம் தவறு. 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு. 


விடைகள்:

1. ஆ. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி. ஆனால், காரணம் கூற்றுக்குச்  சரியான விளக்கம் அல்ல 

2. இ. கூற்று சரி.ஆனால் காரணம் தவறு

3. :ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு. 


VI. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி. 

1. SI முறையில் உள்ள அடிப்படை அளவுகள் எத்தனை? 

 விடை : ஏழு 

2. வெப்பநிலையை அளக்க உதவும் கருவியின் பெயரினைத் தருக 

 விடை : வெப்பநிலைமானி 

3. ஒளிச்செறிவின் SI அலகு என்ன? 

விடை : கேண்டிலா 

4. அணுக்கடிகாரங்களில் பயன்படும் அலைவுகளின் வகை என்ன? 

விடை : அதிர்வுகள் 

5. காட்சிப்படுத்துதலின் (DISPLAY) அடிப்படையில் அமைந்த கடிகாரங்களின் பெயர்களைக்  குறிப்பிடுக. 

விடை : (i) ஒப்புமை வகைக் கடிகாரங்கள் 

(ii)எண் இலக்க வகைக் கடிகாரங்கள் 

6. கடிகாரத்தில் ஒரு மணி  நேரத்தில் நிமிட முள் எத்தனை முறை சுற்றிவரும்? 

விடை : 60 முறை 

7. ஒரு நிமிட நேரத்தில் எத்தனை மணி  நேரம் உள்ளது? 

விடை : 

1 மணி  நேரம் = 60 நிமிடம். 

1 நிமிடம் = 1 / 60 மணி நேரம் 

1 நிமிடம் = 0.017 மணி  நேரம்


VII. சுருக்கமாக விடையளி

1. அளவீடு என்றால் என்ன? 


மதிப்புத் தெரிந்த ஒரு திட்ட அளவினைக் கொண்டு, தெரியாத அளவின் மதிப்பைக் கணக்கிடும்  செயல்பாடே அளவீடு ஆகும். 

2. வெப்பநிலையை அளவிடப்பயன்படும் அலகுகளைக் கூறுக. 


வெப்பநிலையானது செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹீட், கெல்வின் போன்ற அலகுகளால் அளவிடப்படுகிறது. 

3. ஆம்பியர்- வரையறு. 


ஒரு கடத்தியின் வழியே ஒரு விநாடியில் ஒரு கூலும் மின்னூட்டம் பாய்ந்தால், அந்த  மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது. 

4. மின்னோட்டம் என்றால் என்ன? 


ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மின்னூட்டங்கள் பாய்வதை மின்னோட்டம் என்கிறோம். 

 மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர். 

5. ஒளிச்செறிவு பற்றி நீ அறிவது யாது? 


ஒளி மூலத்திலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஓரலகு திண்மக் கோணத்தில் வெளிவரும் ஒளியின்  அளவு "ஒளிச்செறிவு" எனப்படும். 

ஒளிச்செறிவின் SI அலகு கேண்டிலா ஆகும்

6. மோல் - வரையறு. 


ஒரு பொருளில் உள்ள அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் மோல் எனும் அலகால்  அளவிடப்படுகின்றன. 

மோல் என்பது 6.023 X 1023 துகள்களைக் கொண்ட பொருளின் அளவைக் குறிக்கிறது. 

7. தளக்கோணம் மற்றும் திண்மக்கோணத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைத் தருக. 


தளக்கோணம் 

திண்மக் கோணம்

இரு கோடுகள் அல்லது இரு  தளங்கள் வெட்டிக்கொள்வதால்  உருவாகும் கோணம்

மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்கள் ஒரு பொதுவான புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்வதால் உருவாகும் கோணம்

இது இரு பரிமாணம் கொண்டது

இது முப்பரிமாணம் கொண்டது.

இதன் அலகு ரேடியன்

இதன் அலகு ஸ்ட்ரேடியன்


VIII. விரிவாக விடையளி 

1. அடிப்படை அளவுகளை அவற்றின் அலகுகளுடன் பட்டியலிடுக. 

விடை : 

அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள் : 

அளவு 

அலகு

குறியீடு 


நீளம் 

மீட்டர்

m

நிறை

கிலோகிராம்

kg

காலம்

வினாடி

s

வெப்பநிலை

கெல்வின்

K

மின்னோட்ட

ஆம்பியர்

A

பொருளின் அளவு

மோல்

mol

ஒளிச்செறிவு

கேண்டிலா

cd 2. கடிகாரங்களின் வகைகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக. 


(i) காட்சியின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் : 

காட்சியின் அடிப்படையில் இருவகைக் கடிகாரங்கள் உள்ளன. 

அவை : 

1. ஒப்புமை வகைக் கடிகாரங்கள்  

2. எண் இலக்க வகைக் கடிகாரங்கள்  

(ii) செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் : 

செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் இருவகைக் கடிகாரங்கள் உள்ளன. அவை : 

1. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் 

2. அணுக் கடிகாரங்கள் 


(i) காட்சியின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் : 

1.ஒப்புமை வகைக் ( Analog) கடிகாரங்கள் : 

இவை பாரம்பரியமான கடிகாரங்களை ஒத்திருக்கின்றன. இது மூன்று குறிமுள்கள் மூலம்  நேரத்தைக் காட்டுகின்றன. 

மணி முள் :  

இது குட்டையாகவும், தடிமனாகவும் அமைந்திருக்கும். இது கடிகாரத்தில் மணியைக் (hour)  காட்டுகிறது. 

நிமிட முள் :  

இது நீளமாகவும், மெல்லியதாகவும் இருக்கும். இது நிமிடத்தைக் காட்டுகிறது. 

வினாடி முள் :  

இது நீளமாகவும், மிகவும் மெல்லியதாகவும் இருக்கும் இது வினாடியைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையும், ஒரு மணிக்கு 60 முறையும் கடிகாரத்தைச் சுற்றி வருகிறது. 


2. எண் இலக்க வகைக் (Digital) கடிகாரங்கள் : 

எண் இலக்க வகைக் கடிகாரங்கள் நேரத்தை நேரடியாகக் காட்டுகின்றன. இவை நேரத்தை எண்களாகவோ அல்லது குறியீடுகளாகவோ காட்டுகின்றன. இவை 12மணி  நேரம் அல்லது 24 மணி  நேரத்தைக் காட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. 


(ii) செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள் : 

1. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் : 

இவை 'குவார்ட்ஸ்' எனப்படும் படிகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 'மின்னணு அலைவுகள்'  (Electronic oscillations) மூலம் இயங்குகின்றன.  இப் படிக அதிர்வுகளின் அதிர்வெண்ணானது மிகத் துல்லியமானது. இக்கடிகாரங்களின் துல்லியத்தன்மையானது 109 வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் இருக்கும்.

 

2. அணுக்கடிகாரங்கள் : 

இக்கடிகாரங்கள் அணுவின் உள்ளே ஏற்படும் அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு  செயல்படுகின்றன. 

இவை 1013 வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் துல்லியத்தன்மை கொண்டவை. 


IX. உயர் சிந்தனை வினாக்கள் : 

1. உனது நண்பன் நேற்று பள்ளிக்கு வருகை தரவில்லை. ஏன் பள்ளிக்கு வரவில்லை எனக்  கேட்டதற்கு, தனக்கு 100°C  காய்ச்சல் இருந்ததாகவும் மருத்துவமனை சென்று சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டதாகவும் அவன் கூறுகிறான். 100°C காய்ச்சல் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு  உள்ளதா? அவன் கூறியது தவறு எனில், அதனைச் சரிசெய்து அவனுக்குப் புரியவைக்கவும். 


விடை : 

  • 100°C காய்ச்சல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. 

  • மனிதஉடலின் சராசரி வெப்பநிலை 98.4° Fற்கும் 98.6° F ற்கும் இடைப்பட்ட அளவில் இருக்கும்.  

  • மேலும், மருத்துவ வெப்பநிலைமானியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவீடுகளை ஃபாரன்ஹீட் முறையில்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். 

  • எனவே காய்ச்சலின் வெப்பநிலை அளவு 100°C என்று கூறக்கூடாது 100°F என்றே கூறவேண்டும்.

Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

8-அறிவியல்-நுண்ணுயிரிகள்-மதிப்பீடு-வினா-விடைகள்

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று தமிழ்க்கும்மி வினா-விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்