8-அறிவியல்-நம்மைச்சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்- மதிப்பீடு-வினா-விடைகள்

நம்மைச்சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்


மதிப்பீடு


I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.


1. வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படுத்தப்படும் திரவ உலோகம்

அ) தாமிரம்  

ஆ) பாதரசம்   

இ) வெள்ளி  

ஈ) தங்கம்

விடை  : ஆ) பாதரசம்

2. இரசவாதிகள் நீரைக் குறிப்பதற்குப் பயன்படுத்திய படக்குறியீடு

அ)           ஆ)                இ)            ஈ)         

விடை  : இ) 


3. எந்தத் தனிமத்தின் பெயர் கோள்களின் பெயரிலிருந்து பெறப்படவில்லை?

அ) புளுட்டோனியம்        

ஆ) நெப்டியூனியம்     

இ) யுரேனியம்    

ஈ) பாதரசம்

விடை  :  ஈ) பாதரசம்

4. பாதரசத்தின் குறியீடு

அ)  Ag  

ஆ) Hg   

இ)  Au

ஈ)   Pb

விடை  : ஆ)  Hg 

5. கம்பியாக நீளும் தன்மையைப் பெற்றுள்ள அலோகம் எது?

அ) நைட்ரஜன்  

ஆ) ஆக்ஸிஜன்   

இ) குளோரின்   

ஈ) கார்பன்

விடை  : ஈ) கார்பன்

6. உலோகங்களை அவற்றின் தகடுகளாக மாற்ற உதவும் பண்பு எது?

அ) கம்பியாக நீளும் பண்பு  ஆ) தகடாக விரியும் பண்பு

இ) ஒலியெழுப்பும் பண்பு  ஈ) பளபளப்புத் தன்மை

விடை  : ஆ) தகடாக விரியும் பண்பு

7. மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம்

அ) கார்பன்    

ஆ) ஆக்ஸிஜன்    

இ) அலுமினியம்     

ஈ) சல்ஃபர்

விடை :அ) கார்பன்

8. கரிக்கோலின் (பென்சிலின்) நடுத்தண்டில் இருப்பது

அ)கிராஃபைட்     

ஆ) வைரம்    

இ) அலுமினியம்    

ஈ) கந்தகம்

விடை :அ) கிராஃபைட்

9. மூலக்கூறுகளின் அமைப்பைக் கொண்டு பின்வரும் பொருள்களின் இயற்பியல் நிலைகளை அடையாளம் காண்க.


அ. A - வாயு, B - திண்மம், C- திரவம்

ஆ. A - திரவம், B - திண்மம், C- வாயு

இ.  A - வாயு, B - திண்மம், C- திரவம்

ஈ.   A - திரவம், B - வாயு, C- திண்மம் 

விடை : அ. A - வாயு, B - திண்மம், C- திரவம்


ii) கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.

1. உலோகங்களின்  பண்புகளையும் அலோகங்களின் பண்புகளையும் பெற்றுள்ள தனிமங்கள் __________________என அழைக்கப்படுகின்றன.                  

விடை : உலோகப் போலிகள்

2.டங்ஸ்டனின் குறியீடு__________________ .                 

விடை : W

3. பெரும்பான்மையான உலோகங்களின் உருகுநிலை அலோகங்களின் உருகு நிலையை விட __________________.

விடை :அதிகம்

4. நீரில் உள்ள தனிமங்கள்__________________மற்றும்__________________.       

விடை : ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன்

5. __________________ குறைக்கடத்தியாகப் பயன்படுகிறது.  

விடை :சிலிக்கான்


III. பொருத்துக.


விடை :


இரும்பு

தையல் ஊசி தயாரிக்க

தாமிரம்

மின்கம்பிகள் தயாரிக்க

டங்ஸ்டன்

மின் விளக்கிற்கான இழைகள் செய்ய

போரான்

இராக்கெட் எரிபொருள் பற்றவைப்பானாக

                               ஆ)


விடை:

 

அணு

பருப்பொருள்களின் மிகச்சிறிய அலகு

தனிமம்

ஒரே வகை அணுக்கள் 

சேர்மம்

பல்வேறு வகை அணுக்கள்

மூலக்கூறு

பருப்பொருளின் கட்டுமான அலகு


IV. மிகச் சுருக்கமாக விடையளி.


1. கம்பியாக நீளும் தன்மை என்றால் என்ன?

விடை :

உலோகங்களை இழுத்து மெல்லிய கம்பியாக மாற்றிவிடலாம்.உலோகங்களின் இப்பண்பு கம்பியாக நீளும் பண்பு என அழைக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு  : தாமிரக் கம்பிகள்.


2.பின்வரும் சேர்மங்களில்  உள்ள தனிமங்களின் பெயர்களையும் அவற்றின் குறியீடுகளையும் எழுதுக.

அ. கார்பன் மோனாக்சைடு

ஆ. சலவை சோடா  


விடை :                     

                       சேர்மம்                  தனிமங்களின் பெயர்கள்                  குறியீடு


 அ)    கார்பன் மோனாக்சைடு              கார்பன்  CO                       

                                                           ஆக்சிஜன்

                    

ஆ)    சலவைசோடா                            சோடியம்            Na2CO3          

                                                             கார்பன்                         

                                                             ஆக்சிஜன்                     


3.பின்வரும் தனிமங்களின் குறியீடுகளை எழுதுக.

அ. ஆக்சிஜன்     ஆ) தங்கம்     இ)  கால்சியம்   ஈ) காட்மியம்    உ) இரும்பு


விடை :

           தனிமங்கள்                   குறியீடுகள்

அ)   ஆக்சிஜன்                             O

ஆ)  தங்கம்                                  Au

இ)    கால்சியம்                             Ca

ஈ)     காட்மியம்                             Cd

உ)    இரும்பு                                 Fe


4. நாம் உயிர் வாழ்வதற்கு மிக அவசியமானதும், அனைத்து உயிரினங்களும் சுவாசிக்கும் போது உள்ளிழுத்துக் கொள்வதுமான அலோகம் எது?

விடை : ஆக்சிஜன்


5.  ஏன் ஆலய மணிகள் உலோகங்களால் செய்யப்படுகின்றன?

விடை :

உலோகங்களைத் தட்டும்போது அவை தனித்துவமான ஒலியை எழுப்பும் பண்பைப் பெற்றுள்ளன. இப்பண்பு ஆலய மணிகள்  தயாரிக்கப்  பயன்படுத்தப்படுகிறது.


6. வேதிக்குறியீடுகள் தரும் தகவல்கள் யாவை?

விடை :

தனிமங்களையும், அவற்றின் வேதி வாய்ப்பாடுகளையும் எளிமையாகக் குறிப்பிடுவதற்கு குறியீடுகள் பயன்படுகின்றன.


7. உலோகப் போலிகளுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

விடை :

ஆர்சனிக், ஜெர்மானியம்

8. திரவ நிலையில் உள்ள ஏதேனும் மூன்று சேர்மங்களைக் குறிப்பிடுக.

விடை :

நீர், அசிட்டிக் அமிலம், ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்


9.  உலோகப் போலிகளின் பண்புகள் ஏதேனும் மூன்றைக் குறிப்பிடுக.

விடை :

உலோகப் போலிகள் அனைத்தும் அறைவெப்பநிலையில் திண்மங்கள்.

உலோகப் போலிகள் பிற உலோகங்களுடன் சேர்ந்து உலோகக்கலவைகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

உலோகங்களை விட உலோகப் போலிகள் குறைந்த அளவே மின்சாரத்தையும் வெப்பத்தையும் கடத்துகிறது.


V.  சுருக்கமாக விடையளி.


1. ஊறுகாயை அலுமினிய பாத்திரத்தில் வைக்கலாமா? காரணம் கூறுக.

விடை :

ஊறுகாயை அலுமினியப் பாத்திரத்தில் வைக்கக் கூடாது. ஏனெனில் ஊறுகாய் அமிலத்தன்மை வாய்ந்தவை. மேலும், ஊறுகாயில்  உள்ள அமிலங்கள் அலுமினியத்துடன் வினை புரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை வெளியேற்றிவிடும் இது ஊறுகாய் கெட்டுப்போக காரணமாக அமைந்து விடும்.


2. உலோகங்களுக்கும் அலோகங்களுக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளுள் ஏதேனும் நான்கினை அட்டவணைப்படுத்துக.

விடை :

            

3. சமையல் பாத்திரங்கள் ஏன் அலுமினியம் மற்றும் பித்தளையில் செய்யப்படுகின்றன?

விடை :

ஏனெனில் அலுமினியம் மற்றும் பித்தளை  போன்ற உலோகங்கள் சிறந்த வெப்பக் கடத்திகள் ஆகும் இதனால இவை விரைவாக சமைப்பதற்கு உதவி புரிகின்றன.மேலும் உணவுப் பொருட்களுடன் வினைபுரியாத வகையில் சமையல் பாத்திரங்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. 


4.  இரசவாதம் வரையறு.

விடை :

குறைந்த மதிப்புடைய உலோகங்களை தங்கமாக மாற்ற முயற்சிக்கும் செயலுக்கு இரசவாதம் என்று பெயர்.

5. பின்வரும் குறியீடுகளால் குறிக்கப் பெறும் தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதுக.

அ) Na      ஆ) Ba     இ) W      ஈ) Al உ) U

விடை :


குறியீடுகள்

தனிமங்கள்

Na                                  

சோடியம்

Ba                                  

பேரியம்

W                                   

டங்ஸ்டன்

Al                                    

அலுமினியம்

யுரேனியம்


                 

6. ஏதேனும் ஆறு அலோகங்களின் பெயர்களையும் அவற்றின் குறியீடுகளையும் எழுதுக.

விடை :


அலோகங்களின் பெயர்கள்

குறியீடுகள்

கந்தகம்

S

கார்பன்

C

ஆக்சிஜன்

O

நைட்ரஜன்

N

குளோரின்

Cl

பாஸ்பரஸ்

P


7. ஏதேனும் நான்கு சேர்மங்களையும் அவற்றின் பயன்களையும் எழுதுக.

விடை :


சேர்மங்கள்

பயன்கள்

நீர்

குடிநீராக மற்றும் கரைப்பானாகப் பயன்படுகிறது

சர்க்கரை

இனிப்புகள், மிட்டாய்கள், பழச்சாறுகள் தயாரிக்கப்பயன்படுகிறது.

நீற்றிய சுண்ணாம்பு

சுவர்களில் வெள்ளை அடிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.

ரொட்டிச்சோடா

பேக்கிங் பவுடர் தயாரிப்பு, தீயணைக்கும் சாதனங்கள், பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது.


8. அலங்கார நகை தயாரிப்பில் பயன்படும் உலோகங்களைக் குறிப்பிடுக.

விடை : 

அலங்கார நகை தயாரிப்பில் தங்கம், வெள்ளி, தாமிரம் போன்ற உலோகங்கள் பயன்படுகின்றன.


9. பின்வரும் சேர்மங்களின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

அ. ரொட்டிசோடா     ஆ) சலவைத்தூள்   இ) சுட்ட சுண்ணாம்பு


சேர்மங்கள்

பயன்கள்

ரொட்டிச்சோடா

பேக்கிங் பவுடர் தயாரிப்பு, தீயணைக்கும் சாதனங்கள், பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பு போன்றவற்றில் பயன்படுகிறது.

சலவைத்தூள்

சலவைத் தொழிலில் வெளுப்பானாகவும், கிருமி நாசினியாகவும், குடிநீர் சுத்திகரிப்பிலும் பயன்படுகிறது.

சுட்ட சுண்ணாம்பு

சிமெண்ட் மற்றும் கண்ணாடி தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.
VII. காரணம் கூறுக.

1. பின்வருவனவற்றிற்கான காரணங்களை எழுதுக.

அ. உணவுப் பொருள்களை உறையீடு செய்வதற்கு அலுமினியத் தகடுகள் பயன்படுகின்றன.

விடை :

(i) அலுமினியம் நன்கு வளையக்கூடிய திறனுடையதால் இதை எளிதில் தகடாக மாற்றலாம்.

(ii) எனவே அலுமினியத் தகடுகள் உணவுப் பொருள்களை உறையீடு செய்யப் பயன்படுகின்றன.

(iii) மேலும் இது உணவுப் பொருளுடன் வினைபுரியாது.

ஆ. திரவங்களை சூடுபடுத்துவதற்கான மூழ்குத் தண்டுகள் உலோகங்களால் செய்யப்படுகின்றன.

விடை :

(i) உலோகங்கள் சிறந்த வெப்பக் கடத்திகள் ஆகும்.

(ii) எனவே திரவங்களை சூடுபடுத்துவதற்கான மூழ்குத் தண்டுகள் உலோகங்களால் செய்யப்படுகின்றன.

இ. சோடியம் , பொட்டாசியம் ஆகிய இரண்டும் மண்ணெண்ணெயின் உள்ளே வைக்கப்படுகின்றன.

விடை :

(i) சோடியம், பொட்டாசியம் போன்றவை அதிகவினைபுரியும் தன்மை கொண்டவை. கார்பன்-டை-ஆக்சைடு, ஆக்சிஜன், காற்றில் உள்ள ஈரப்பதம் போன்றவற்றுடன் வினைபுரிய நேர்ந்தால் எளிதில் தீப்பற்றிவிடும்.

(ii)இவ்வாறு வினைபுரிவதைத் தடுக்கவே சோடியமும், பொட்டாசியமும் மண்ணெண்ணெயின் உள்ளே வைக்கப்படுகின்றன.

(iii)சோடியமும் பொட்டாசியமும் மண்ணெண்ணெயின் உள்ளே வைக்கப்படும் போது எளிதில் வினைபுரிவது தடுக்கப்படுகிறது.

ஈ. வெப்பநிலைமானிகளில் பாதரசம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

விடை :

(i) அறைவெப்பநிலையில் திரவ நிலையில் உள்ள ஒரே உலோகம் பாதரசம் ஆகும்.

(ii) அதிக அடர்த்தி கொண்டுள்ளதாலும் வெவ்வேறு வெப்ப நிலையில் சீராக விரிவடையும் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதாலும் பாதரசம் வெப்பநிலைமானிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

2. கல் அல்லது மரம் போன்ற பொருள்களில் இருந்து கம்பிகளைத் தயாரிக்க முடியவில்லை, ஏன்?

விடை :

கல் அல்லது மரம் போன்ற பொருள்கள் மின்சாரத்தைக் கடத்தாது. மேலும் கல் அல்லது மரம் போன்ற பொருள்களுக்கு கம்பிகளாக நீளும் தன்மை இல்லாததால் இவற்றில் இருந்து கம்பிகளைத் தயாரிக்க முடியாது.


Popular posts from this blog

8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

8 - அறிவியல் - ஒலியியல் - மதிப்பீடு - வினா- விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

8 - அறிவியல் - மின்னியல்- மதிப்பீடு- வினா - விடைகள்