8 - அறிவியல் - வளரிளம் பருவமடைதல் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

 

வளரிளம் பருவமடைதல்


மதிப்பீடு


I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

 

1. _____________ வயதிற்கு இடைப்பட்ட காலம் வளரிளம்பருவம் எனப்படும்.

அ) 10 முதல் 16 

ஆ) 11 முதல் 17

இ) 11 முதல்19 

ஈ) 11 முதல் 20

விடை:இ) 11 முதல்19


2. உயிரினங்கள் பாலின முதிர்ச்சியடையும் காலம் ____________________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அ) பருவமடைதல் 

ஆ) வளரிளம் பருவம்

இ) வளர்ச்சி 

ஈ) முதிர்ச்சி

விடை: அ) பருவமடைதல்


3. பருவமடைதலின்போது, இடுப்பிற்குக் கீழ் உள்ள பகுதி ஆனது _________ ல் அகன்று

காணப்படுகிறது.

அ) ஆண்கள் 

ஆ) பெண்கள்

இ) அ மற்றும் ஆ 

ஈ) எதுவுமில்லை

விடை:ஆ) பெண்கள்


4. ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் என்பது இதன் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

அ) தொண்டைக் குழி 

ஆ) தைராய்டு

இ) குரல்வளை 

ஈ) பாரா தைராய்டு

விடை: இ) குரல்வளை


5. வளரிளம் பருவ ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பலரின் முகத்தில் காணப்படும் பருக்கள் _____ சுரப்பியின் சுரப்பினால் உண்டாகின்றன.

அ) வியர்வை 

ஆ) எண்ணெய்

இ) வியர்வை மற்றும் எண்ணெய்

ஈ) எதுவுமில்லை

விடை: இ) வியர்வை மற்றும் எண்ணெய்


6. விந்து செல்லானது _____________ ஆல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது

அ) ஆண்குறி 

ஆ) அண்டகம்

இ) கருப்பை 

ஈ) விந்தகங்கள்

விடை: ஈ) விந்தகங்கள்


7. நாளமில்லாசுரப்பிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வேதிப் பொருள்கள் __________ எனப்படும்.

அ) ஹார்மோன்கள் 

ஆ) நொதிகள்

இ) புரதங்கள் 

ஈ) கொழுப்பு அமிலங்கள்

விடை: அ) ஹார்மோன்கள்


8. ஆன்ட்ரோஜன் உற்பத்தி __________ ஆல் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது.

அ) GH ஹார்மோன் 

ஆ) LH ஹார்மோன்

இ) TSH ஹார்மோன் 

ஈ) ACTH ஹார்மோன்

விடை: ஆ) LH ஹார்மோன்


9. மாதவிடாயின் போது புரோஜெஸ்டிரானின் அளவு __________.

அ) குறைகிறது 

ஆ) அதிகரிக்கிறது

இ) நின்று விடுகிறது 

ஈ) இயல்பாக உள்ளது

விடை:இ) நின்று விடுகிறது


10. நமது வாழ்வின் பிந்தைய பகுதியில் ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் தடுக்க __________ எடுத்துக் கொள்வது அவசியமாகும்.

அ) பொட்டாசியம் 

ஆ) பாஸ்பரஸ்

இ) இரும்பு 

ஈ) கால்சியம்

விடை: ஈ) கால்சியம்


II. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக.


1. பெண்களில் அண்டகத்தால் _____________ உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

விடை: ஈஸ்ட்ரோஜன்


2. இனப்பெருக்க உறுப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஹார்மோன்கள் ________  கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.

விடை: பிட்யூட்டரியின் முன் கதுப்பினால்


3. பாலூட்டுதலின்போது பால் உற்பத்தியானது ________ ஹார்மோனால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

விடை: ப்ரோலாக்டின்


4. ஆண் மற்றும் பெண் இனச் செல்கள் இணைந்து _______________ ஐ உருவாக்குகின்றன.

விடை: கருவுற்ற முட்டை


5. பருவமடைதலின் போது ஏற்படும் முதல் மாதவிடாய் சுழற்சி ____________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

விடை: பூப்படைதல்


6. பொதுவாக அண்டம் விடுபட்ட 14 நாட்களுக்குப் பின் _____________ ஏற்படுகிறது.

விடை: மாதவிடாய்


7. _____________ என்பது புரதங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்பு மற்றும் உயிர்ச்சத்துக்களை குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ளடக்கியதாகும்.

விடை: சரிவிகித உணவு


8. தைராய்டு சுரப்பி தொடர்புடைய நோய்களைத் தடுப்பதில் _____________ உதவுகிறது.

விடை: அயோடின்


9. இரும்புச் சத்துப் பற்றாக்குறை _________க்கு வழிவகுக்கிறது.

விடை: இரத்தசோகை


10. பெண்களில் கருவுறுதல் _____________  நிகழ்கிறது.

விடை: ஃபெலோப்பியன் நாளத்தில்


III. சரியா அல்லது தவறா எனக்கூறுக. தவறான கூற்றைத் திருத்துக.


1. ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் பருவமடைதலின் போது, திடீரென உயரம் அதிகரிக்கின்றது.

விடை: சரி


2. கருப்பையிலிருந்து அண்டம் வெளியேறுதல் அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது.

விடை: தவறு. அண்டகத்திலிருந்து அண்டம் வெளியேறுதல், அண்டம் விடுபடுதல் என அழைக்கப்படுகிறது.


3. கர்ப்பத்தின் போது, கார்பஸ்லூட்டியம் தொடர்ந்து வளர்ந்து அதிக அளவில் ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரானை உற்பத்தி செய்கிறது. 

விடை:சரி


4. ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது டாம்பூன்களைப் பயன்படுத்துதல் நோய்த் தொற்றிற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கின்றது.

விடை: தவறு

ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி தூக்கி எறியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது

டாம்பூன்களைப் பயன்படுத்துதல் நோய்த்தொற்றிற்கான வாய்ப்பை குறைக்கின்றது.


5. சுத்தமான கழிவறைகளை மலம் கழிக்கப்பயன்படுத்துதல் ஒரு நல்ல பழக்கமாகும்.

விடை: சரி


IV. பொருத்துக.


பருவமடைதல்

டெஸ்ட்டோஸ்டீரான்

ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் 

தசை உருவாக்கம்

ஆண்ட்ரோஜன்

45 முதல் 50 வயது

ICSH

பாலின முதிர்ச்சி

மாதவிடைவு

குரல் மாற்றம்


விடை:


பருவமடைதல்

பாலின முதிர்ச்சி 

ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் 

குரல் மாற்றம் 

ஆண்ட்ரோஜன்

தசை உருவாக்கம் 

ICSH

டெஸ்ட்டோஸ்டீரான்

மாதவிடைவு

45 முதல் 50 வயது


V. சுருக்கமாக விடையளி.


1. வளரிளம் பருவம் என்றால் என்ன?


வளரிளம் பருவமானது ஒருவர் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து வயது வந்தோர் பருவத்திற்கு மாறக்கூடிய காலகட்டமாகும். இப்பருவமானது 13 வயதில் தொடங்கி 19 வயதில் முடிவடைகின்றது. வளரிளம் பருவம் என்ற சொல் ‘அடோலசர்’ (adolescere) என்ற இலத்தீன் மொழி வார்த்தையிலிருந்து வந்ததாகும். இதன் பொருள் ‘வளர்வதற்கு’ அல்லது ‘முதிர்ச்சிக்கான வளர்ச்சி’ ஆகும்.


2. பருவமடைதலின்போது ஏற்படும் மாற்றங்களைப் பட்டியலிடுக.


பருவமடையும்போது ஏற்படும் நான்கு முக்கிய மாற்றங்களாவன: 

• உடல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

• உடல் அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

• முதல்நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி 

• இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகளின் வளர்ச்சி


3. இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள் என்றால் என்ன?


இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களிடையே உடல் அமைப்பில் வேறுபாட்டை ஏற்படுத்துகின்றன. 

ஆண்களில் விந்தகங்களால் சுரக்கப்படும் டெஸ்ட்டோஸ்டீரான் அல்லது ஆண்ட்ரோஜன் எனப்படும் ஹார்மோனாலும், 

பெண்களில் அண்டகங்களால் சுரக்கப்படும் ஈஸ்ட்ரோஜன் எனப்படும் ஹார்மோனாலும் இரண்டாம்நிலை பால் பண்புகள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.


4. கருவுறுதல் என்றால் என்ன?


ஆண் விந்தனுவானது, அண்டகத்திலிருந்து விடுபட்ட அண்டத்துடன் பெலோப்பியன் நாளத்தில் இணைந்து கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது.


5. பூப்படைதல் - குறிப்பு வரைக.


பருவமடைதலின்போது முதன் முதலில் தோன்றும் மாதவிடாய் சுழற்சி பூப்படைதல் எனப்படுகிறது. பருவமடைதலின் தொடக்க நிலையில் அண்டம் முதிர்ச்சியடைகிறது. 


6. கருவுறுதல் நிகழ்வை விளக்குக.


அண்டகத்திலிருந்து விடுபட்ட அண்டம் பெலோப்பியன் நாளத்தை அடைந்தவுடன், கருவுறுதல் நடைபெறுகிறது. கருவுற்ற முட்டை வளர்ச்சியடைந்தவுடன், அது கருப்பையில் பதிய வைக்கப்படுகிறது. கார்பஸ்லூட்டியத்தின் தொடர் வளர்ச்சியினால் அதிக அளவில் புரோஜெஸ்ட்டிரான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இது கர்ப்பத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. பொதுவாக, இது 280 நாட்கள் நீடிக்கும். இதன் முடிவில் குழந்தைப் பிறப்பு உண்டாகிறது.


7. பெண்களில், மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது தூய்மையின் முக்கியத்துவம் பற்றிக் கூறுக.


மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது, உடல் தூய்மையில் பெண்கள் சிறப்புக் கவனம் செலுத்த வேண்டும். துணிகளுக்குப் பதிலாக ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தி விட்டு தூக்கி எறியக்கூடிய நாப்கின்கள் அல்லது டாம்பூன்களை பயன்படுத்துவதால் நோய்த் தொற்றிற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது.மாதவிடாயின் அளவைப் பொருத்து, அவை அடிக்கடி மாற்றப்பட வேண்டும். 


8. வளரிளம் பருவம் குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?


குழந்தைப் பருவத்தில் உடல் பகுதியை விட கால்கள் அதிகமாக வளர்ச்சியுறுகின்றன. ஆனால், பருவமடைதலின்போது உடல் பகுதியும் வளர்ச்சியுறுகின்றது. மேலும், உடல் பகுதியில் இடுப்பு மற்றும் தோள்பட்டை ஆகியவை விரிவடைந்து உடலானது வயது வந்தோரின் தோற்றத்தைப் பெறுகிறது.


VI. விரிவாக விடையளி.


1. வளரிளம் பருவத்தில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் ஏற்படும் உடல்ரீதியான மாற்றங்கள் யாவை?


உடல் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்:


 • பருவமடையும் நேரத்தில் ஏற்படும் முதல் பெரிய மாற்றம் வளர்ச்சியாகும். 

 • இது உடலின் உயரம் மற்றும் எடையில் ஏற்படும் அதிகரிப்பாகும். 

 • வழக்கமாக பெண்களில் இது 10 முதல் 12 வயதில் துவங்கி 17 முதல் 19 வயதில் முடிவடைகின்றது. 

 • ஆண்களில் 12 முதல் 13 வயதில் துவங்கி 19 முதல் 20 வயதில் முடிவடைகின்றது.

 • வளரிளம் பருவத்தில் ஆண்களின் உயரத்தில் சராசரியாக 23 செ.மீ. அதிகரிப்பும், பெண்களின் உயரத்தில் சராசரியாக 26 செ.மீ. அதிகரிப்பும் ஏற்படுகின்றது.

 • உயரத்துடன் அவர்களின் உடல் எடையும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கின்றது. 

 • இந்தக் காலகட்டத்தில் சராசரி எடை அதிகரிப்பானது பெண்களில் 17 கிலோகிராமாகவும், ஆண்களில் 19 கிலோகிராமாகவும் உள்ளது. 


2. இனப்பெருக்கத்தில் ஹார்மோன்களின் பங்கினை விளக்குக.


இனப்பெருக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் முதன்மை ஹார்மோன்களான 

ஆண்ட்ரோஜன், 

ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் 

புரோஜெஸ்ட்டிரோன் போன்ற ஸ்டீராய்டு வகை ஹார்மோன்கள் 

முறையே 

ஆண்தன்மை, 

பெண்தன்மை மற்றும் 

கர்ப்பகால மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்துகின்றன. 


ஆண்கள் மற்றும் பெண்களில் இனப்பெருக்கம் மற்றும் இனப்பெருக்க நடத்தைகள் முக்கியமாக LH (லூட்டினைசிங் ஹார்மோன்) மற்றும் FSH (பாலிக்கிள்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன்) ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 


பாலிக்கிள்களைத் தூண்டும் ஹார்மோன் (FSH):

 பெண்களில் FSH எனும் ஹார்மோன் கிராஃபியன்பாலிக்கிள்களின்வளர்ச்சியைத் தூண்டி ஈஸ்ட்ரோஜனை உற்பத்தி செய்கிறது. ஆண்களில் விந்து நாளங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் விந்தணுவாக்கத்திற்கு இது அவசியமாகிறது. 


லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் (LH):

பெண்களில் அண்டம் விடுபடுதல், கார்பஸ்லூட்டியம் உருவாக்கம் மற்றும் லூட்டியல் ஹார்மோனான புரோஜெஸ்ட்டிரான் உற்பத்தி, கிராஃபியன் பாலிக்கிள்களின் இறுதி முதிர்வுநிலை ஆகியவற்றிற்கு இந்தஹார்மோன்தேவைப்படுகிறது. ஆண்களில் விந்தகங்களில் காணப்படும் இடையீட்டுச் (லீடிக்) செல்களைத் தூண்டி டெஸ்டோஸ்டீரானை உற்பத்தி செய்கிறது. 


புரோலாக்டின் (PRL) அல்லது லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன்:

பாலூட்டுதலின் போது பாலை உற்பத்தி செய்வது இதன் பணியாகும். 


ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன்:

ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் மார்பகங்களில் இருந்து பால் வெளியேறுதலுக்குக் காரணமாகிறது. மேலும், குழந்தைப் பிறப்பின்போது தசைகளை சுருங்கச் செய்து குழந்தைப் பிறப்பை எளிதாக்குகிறது.3. மாதவிடாய் சுழற்சியினைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரி.


 • பெண்களில் மாதவிடாய் சுழற்சியின் தொடக்கமானது பருவமடைதலைத் துவக்குகிறது. 

 • ஒரு பெண்ணின் அண்டகத்திலிருந்து வெளியாகும் கருமுட்டையானது (அண்டம்) அண்டவிடுப்பின் போது விந்தணுக்களால் கருத்தரிக்காவிட்டால் மாதவிடாய் ஏற்படுகிறது. 


1. ஒரு பெண் சுமார் 10 முதல் 20 வயதில் பருவ வயதை அடையும் போது, அவளது இரத்தத்தில் வெளியாகும் பாலியல் ஹார்மோன்கள் அவளது அண்டகத்தில் உள்ள சில அண்டத்தை (முட்டையை) முதிர்ச்சியடையச் செய்கின்றன. 


2. பொதுவாக ஒரு அண்டகத்திலிருந்து ஒரு முதிர்ச்சியடைந்தஅண்டமானது, 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை அண்டநாளத்தை வந்தடைகிறது. இது அண்டம் விடுபடுதல் என்றழைக்கப்படுகிறது.


3.அண்டம் விடுபடுதலுக்கு முன், கருப்பையின் சுவரானது தடித்து, மென்மையானதாகவும், முழுவதும் சிறிய இரத்தக் குழாய்களைக் கொண்டும் காணப்படுகிறது. இது கருவுற்ற முட்டையை ஏற்க தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொள்கிறது. 


4.அண்டமானது கருவுறவில்லையெனில், தடித்த மென்மையான கருப்பைச் சுவர் தேவைப்படாது. எனவே, அது சிதைந்து விடுகிறது. அதனால், தடித்த, மென்மையான கருப்பைச் சுவர் இரத்தக் குழாயுடன் சேர்ந்து சிதைந்த அண்டத்துடன் இனப்பெருக்கக் குழாய் வழியாக இரத்தமாக வெளியேறுகிறது. இதுவே மாதவிடாய் எனப்படுகிறது.


5. அண்டம் விடுபடுதலிலிருந்து 14 ஆவது நாள் தோன்றும் மாதவிடாய் 3 முதல் 4 நாட்கள் வரை காணப்படுகிறது. 


6. மாதவிடாய் முடிந்ததும், அடுத்தகருமுட்டையைப் பெற கருப்பையின் உட்புறப் பகுதி தன்னைத் தயார்படுத்திக் கொள்கிறது. 


7. இந்த நிகழ்வின்போதும் அண்டமானது கருவுறவில்லையெனில், மறுபடியும் மாதவிடாய் நடைபெறுகிறது. பெண்களில் 28 நாட்களுக்கு ஒருமுறை இம்மாதவிடாய் சுழற்சி திரும்பத் திரும்ப நடைபெறுகிறது. மாதவிடாய் சுழற்சியானது ஹார்மோன்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.

கர்ப்பம் தரிக்கும் வேளையில் மாதவிடாயானது தற்காலிகமாக நின்றுவிடுகிறது. 

குழந்தைப் பிறப்பிற்குப் பின் மீண்டும் மாதவிடாய் நிகழ்வு தொடங்குகின்றது.4. வளரிளம் பருவத்தினருக்கான ஊட்டச்சத்துத் தேவைகள் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

 • வளரிளம் பருவம் என்பது விரைவான வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு நிலையாகும். 

 • முறையான வளர்ச்சி மற்றும் உடல் செயல்பாடுகளுக்கு சரியான ஆற்றல் மற்றும் பிற ஊட்டச்சத்துக்கள் கொண்ட உணவு தேவைப்படுகிறது. 

 • சரிவிகித உணவில் புரதங்கள், கார்போஹைட்ரேட்டுகள், கொழுப்புகள் மற்றும் வைட்டமின்கள் தேவையான விகிதத்தில் அடங்கியுள்ளன.

 • வளரிளம் பருவத்தில் ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடுகள் உடல் வளர்ச்சியைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், அறிவு வளர்ச்சியையும் பாதிக்கின்றன. மேலும், இது பாலியல் முதிர்ச்சியையும் தாமதப்படுத்துகிறது. வளரிளம் பருவத்தினருக்கு பின்வரும் சத்துக்கள் உணவில் தேவைப்படுகின்றன.


கனிமங்கள்:

 வளரிளம் பருவத்தில் எலும்பின் எடை மற்றும் இரத்தத்தின் கனஅளவு அதிகரிப்பதால், உடலுக்கு கால்சியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் இரும்பு போன்ற கனிமங்கள் தேவைப்படுகின்றன. 


கால்சியம் :

நமது வாழ்வின் பிந்தைய பகுதியில் உண்டாகும் ஆஸ்டியோபோரோசிஸைத் (எலும்பு உடையும் தன்மை) தடுக்க கால்சியத்தைஅதிகஅளவில் எடுத்துக்கொள்வது அவசியமாகும். இது பால் மற்றும் பால் பொருள்களில் காணப்படுகிறது. பால் ஒரு சரிவிகித உணவாகும்.


அயோடின்:

 தைராய்டு சுரப்பி தொடர்பான நோய்களைத் தடுக்க இது உதவுகிறது. 


இரும்பு:

இரத்தத்தைஉருவாக்குவதில் இரும்பு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகளான பச்சை இலைக் காய்கறிகள், கீரைகள், வெல்லம், இறைச்சி, சிட்ரஸ் பழங்கள், நெல்லிக்காய் மற்றும் முழு பருப்பு வகைகள் ஆகியவை வளரிளம் பருவத்தினருக்கு உகந்தவையாகும். உணவில் உள்ள இரும்புச் சத்துக் குறைபாடு இரத்தசோகையை ஏற்படுத்துகிறது. 


VII. உயர் சிந்தனை வினாக்கள்.


1. தங்களைச் சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்துக் கொள்ள உன் வகுப்பு நண்பர்களுக்கு நீ என்ன பரிந்துரை செய்வாய்?

 • பற்களை காலை, மாலை இருவேளைகள் துலக்கி சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

 • ஒவ்வொரு நாளும் இருவேளை அல்லது ஒரு வேளை சுத்தமாகக் குளிக்க வேண்டும்.

 • திறந்த வெளியில் சிறுநீர்,  மலம் கழித்தல் கூடாது. சுகாதாரமான இடங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.

 • கை மற்றும் கால் விரல்களில் உள்ள நகங்களை சுத்தமாகப் பராமரிக்க வேண்டும்.

 • சுத்தமான துணிகளை தினமும் அணிய வேண்டும்.

 • உள்ளாடைகளை அவசியம் துவைத்து, வெயிலில் உலர்த்தி பிறகு அணிய வேண்டும்.

 • தினமும் உடற்பயிற்சி செய்தல் அவசியம்

 • சரிவிகித உணவை உட்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

 • பொது இடத்தில் இருமும் பொழுதும், தும்மும் பொழுதும் கைக்குட்டையைப் பயன்படுத்துதல் வேண்டும்.

 • உடல் நிலை சரியில்லாத பொழுது மருத்துவரை அணுக வேண்டும். சுயமாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.


2. வளரிளம் பருவமானது ஆற்றல்மிக்க பருவம். இப்பருவத்தில் எந்த மாதிரியான ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்ல பழக்கங்களை நீங்கள் உருவாக்க விரும்புகிறீர்கள்? • அதிகாலையில் எழும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி, எழுந்து உடற்பயிற்சி, யோகாசனம், தியானம் போன்ற செயல்களில் என்னை ஈடுபடுத்திக்கொள்வேன்.

 • சுத்தமான மற்றும் சுகாதாரமான உணவை மட்டும் உட்கொள்வேன். சுவைக்காக உணவு உண்பதைத் தவிர்ப்பேன்.

 • சரியான நேரத்தில் எழுதல், சரியான நேரங்களில் உணவு உண்ணுதல், சரியான நேரத்தில் உறங்கச் செல்லுதல் போன்ற பழக்கங்களைப் பின்பற்றுவேன்.

 • புகை, மது பழக்கம் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விலகி என் சுய ஒழுக்கத்தைப் பாதுகாத்துக் கொள்வேன்.

 • தொலைக்காட்சி, இண்டர்னெட், மொபைல் போன்றவற்றில் அதிக நேரம் செலவளிக்காமல், அவைகளுக்கு அடிமையாகாமல் என்னைப் பாதுகாத்துக் கொள்வேன்.

 • எப்பொழுதும் உற்சாகமாகவும், மகிழ்வாகவும் இருக்க முயற்சி செய்வேன்.

Popular posts from this blog

8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

8 - அறிவியல் - ஒலியியல் - மதிப்பீடு - வினா- விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

8 அறிவியல் நீர் மதிப்பீடு வினா விடைகள்