வகுப்பு 6 ப1அ6 அறிவியல் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் வினா-விடைகள்

 


உடல் நலமும்,சுகாதாரமும்

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

1. நம் உடலின் தசைகளின் உருவாக்கத்திற்கு தேவைப்படுகிறது.

அ) கார்போஹைட்ரேட்  

ஆ) கொழுப்பு

இ) புரதம்   

ஈ) நீர்

விடை: இ) புரதம் 


2. ஸ்கர்வி குறைபாட்டினால் உண்டாகிறது.

அ) வைட்டமின் A  

ஆ) வைட்டமின் B

இ) வைட்டமின் C   

ஈ) வைட்டமின் D

விடை: இ) வைட்டமின் C


3. கால்சியம் ____________வகை ஊட்டச்சத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

அ) கார்போஹைட்ரேட் 

ஆ) கொழுப்பு

ஆ) புரதம் 

ஈ) தாது உப்புகள்

விடை: ஈ) தாது உப்புகள்


4. நம் உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில்  ____________.

அ) அவற்றில் அதிக அளவு கார்போஹைட்ரேட் உள்ளது.

ஆ) அவற்றில் அதிக அளவு புரதம் உள்ளது

இ) அவற்றில் அதிக வைட்டமின்களும்  தாது உப்புகளும் உள்ளன

ஈ) அவற்றில் அதிக அளவு நீர் உள்ளது

விடை: இ) அவற்றில் அதிக வைட்டமின்களும்  தாது உப்புகளும் உள்ளன


5. பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய ____________நுண்ணுயிரி.

அ) புரோகேரியோட்டிக்

ஆ) யூகேரியோட்டிக்

இ) புரோட்டோசோவா

ஈ) செல்களற்ற

விடை: அ) புரோகேரியோட்டிக்


II.  கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக.

1. ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு  ____________நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

விடை: குறைபாட்டு 

2. அயோடின் சத்துக்குறைபாடு பெரியவர்களில் ____________ நோயை ஏற்படுத்துகிறது.

விடை: காய்டர்(கழுத்துக்கழலை)


3. வைட்டமின் D குறைபாடு  ____________நோயை ஏற்படுத்துகிறது.

விடை: ரிக்கட்ஸ்


4. டைபாய்டு நோய், ____________ மற்றும் நீர் மாசுபடுவதால் பரவுகிறது.

விடை: உணவு


5. குளிர்காய்ச்சல் (இன்புளுயன்சா) ________ நுண்ணுயிரியால் ஏற்படுகிறது.

விடை: வைரஸ்III.  சரியா அல்லது தவறா எனக் கூறுக. தவறாக இருப்பின் சரியாக எழுதவும்.

1. நம் உணவில் மூன்று முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.

விடை: தவறு

நம் உணவில் ஆறு முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.(கார்போஹைட்ரேட்,  புரதம்,கொழுப்பு,வைட்டமின்கள், தாது உப்புகள், நீர்)


2. நம் உடலில் கொழுப்பு, ஆற்றலாக சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.

விடை: சரி


3. அனைத்து பாக்டீரியாக்களும் கசையிழைகளைப் பெற்றுள்ளன.

விடை: தவறு

ஒருசில பாக்டீரியாக்கள் மட்டும் கசையிழைகளைப் பெற்றுள்ளன.


4. ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு இரும்புச்சத்து உதவுகிறது.

விடை: சரி


5. ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு வெளியேயும் வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்கம்

செய்ய இயலும்.

விடை: தவறு

ஓம்புயிரியின் உடலுக்கு உள்ளே வைரஸ்களால் வளர்ந்து இனப்பெருக்கம்

செய்ய இயலும்.


IV.  பின்வரும் ஒப்புமைகளைப் பூர்த்தி செய்க.

1. அரிசி : கார்போஹைட்ரேட் :: பருப்பு வகைகள்: ________ .

விடை: புரதங்கள்


2. வைட்டமின் D : ரிக்கெட்ஸ் : வைட்டமின் C : ________.

விடை: ஸ்கர்வி

3. அயோடின் : முன் கழுத்துக் கழலை நோய் :: இரும்பு : ________.

விடை: அனீமியா


4. காலரா : பாக்டீரியா :: சின்னம்மை : ______.

விடை: வைரஸ்


V. பொருத்துக.


வைட்டமின் A

மாலைக் கண் நோய்

வைட்டமின் B

பெரி பெரி

வைட்டமின் C

ஸ்கர்வி

வைட்டமின் D

ரிக்கெட்ஸ்

வைட்டமின் E

மலட்டுத்தன்மை


VI.  நிரப்புக.


VII. சுருக்கமாக விடையளி.

1. கீழ்கண்டவற்றிற்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

அ) கொழுப்புச்சத்து அதிகமுள்ள உணவுப்பொருள்கள்.

நெய், ஆட்டு இறைச்சி


ஆ) வைட்டமின் குறைபாட்டு நோய்கள்.

ரிக்கட்ஸ், ஸ்கர்வி


2. கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தினை வேறுபடுத்தி எழுதுக.


கார்போஹட்ரேட்

புரதம்

கார்போஹைட்ரேட்டுக்கள் ஆற்றல் தரும் உணவுக்கூறுகள் ஆகும்.கார்போஹைட்ரேட்டுக்களை சர்க்கரை, ஸ்டார்ச் மற்றும் நார்ச் சத்து ஆகிய வடிவில் நாம் பெறுகிறோம். 

உடல் வளர்ச்சி, செல்களைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் செரிமானம் போன்ற பல்வேறுவிதமான உடற்செயல்களுக்கும் புரதங்கள் மிகவும் அவசியம்.

பழங்கள், தேன், கரும்புச் சர்க்கரை, பீட்ரூட்,அரிசி, சோளம், உருளைக்கிழங்கு,முழுதானியங்கள், கொட்டை உணவுகள்

முட்டை, மீன், பால், கோழி, இறைச்சி, சோயாபீன்ஸ், கொட்டைகள், பருப்புக்கள்


3. சரிவிகித உணவு - வரையறு.

நமது உடல் வளர்ச்சிக்கும், செயல்பாட்டிற்கும் தேவையான அனைத்து சத்துக்களையும் போதுமான அளவு கொண்ட,உடல்நலத்தை உறுதி செய்யக்கூடிய

உணவு சரிவிகித உணவு எனப்படும்.


4. பழங்களையும், காய்கறிகளையும் வெட்டிய பின், அவற்றை நீரில் கழுவக்கூடாது. ஏன்?

காய்கறிகளிலும்,பழங்களிலும் ஏராளமான பல்வேறு வகையான வைட்டமின்களும், தாது உப்புகளும், பிற சத்துக்களும் அடங்கியுள்ளன. காய்கறிகள் மற்றும் பழங்களை வெட்டிய பின்,நீரில் கழுவும்போது அவை அவற்றின் சத்துக்களை இழந்து விடும். முக்கியமாக நீரில் கரியக்கூடிய வைட்டமின்களை அவை இழந்து விடும்.


5. வைரஸால் ஏற்படும் நோய்கள் இரண்டினை எழுதுக.

  • சின்னம்மை

  • சாதாரண சளி


6. நுண்ணுயிரிகளின் முக்கியப் பண்புகள் யாவை?

  • நுண்ணுயிரிகளை நுண்ணோக்கியால் மட்டுமே பார்க்க இயலும்.

  • இவை உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளது.

  • ஒட்டுண்ணியாகவோ, தன்னிச்சையாகவோ இருக்கும்

  • திசுக்களைத் தாக்கக்கூடியவை.


VIII.  விரிவாக விடையளி.

1. வைட்டமின்களையும் அவற்றின் குறைபாட்டால் ஏற்படும் நோய்களையும் அட்டவணைப்படுத்துக.


வைட்டமின்கள்

குறைபாட்டினால் ஏற்படும் நோய்கள்

வைட்டமின் A

மாலைக்கண் நோய்

வைட்டமின் B

பெரிபெரி

வைட்டமின் C

ஸ்கர்வி

வைட்டமின் D

ரிக்கட்ஸ்

வைட்டமின் E

நரம்பு பலவீனம்,மங்கலான கண்பார்வை, மலட்டுத்தன்மை

வைட்டமின் K

பலவீனமான எலும்புகள், பற்கள்


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

வகுப்பு 6 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா-விடைகள்

வகுப்பு 8 சமூக அறிவியல் வினா -விடைகள்