வகுப்பு - 6 - பயிற்சிப் புத்தகம் - வினா- விடைகள்

 

வகுப்பு - 6 - பயிற்சிப் புத்தகம் - வினா- விடைகள்தமிழ் மீடியம்

தமிழ்  

ENGLISH

கணிதம்

அறிவியல் 

சமூக அறிவியல்

Popular posts from this blog

8 - அறிவியல் - விலங்குகளின் இயக்கம் - மதிப்பீடு - வினா - விடைகள்

8 - அறிவியல் - ஒலியியல் - மதிப்பீடு - வினா- விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

8 அறிவியல் நீர் மதிப்பீடு வினா விடைகள்