வகுப்பு 6 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா-விடைகள்

 

பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள 

வினாக்களுக்கான விடைகள் 

அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


தேவையான பாடத்தை ‘க்ளிக்’ செய்து

விடைகளைக் காணுங்கள்.

பருவம் - 1

அலகு 1 - அளவீடுகள்

அலகு 2 - விசையும் இயக்கமும்

அலகு 3 - நம்மைச்சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள்

அலகு 4 - தாவர உலகம்

அலகு 5 - விலங்கு லகம்

அலகு 6 - உடல் நலமும் சுகாதாரமும்

அலகு 7 - கணினி - ஓர் அறிமுகம்

பருவம் - 2

அலகு 1 - வெப்பம்

அலகு 2 - மின்னியல்

அலகு 3 - நம்மைச்சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்

அலகு 4 - காற்று

அலகு 5 - செல்

அலகு 6 - மனித உறுப்பு மண்டலம்

அலகு 7 - கணினியின் பாகங்கள்

 

பருவம் - 3

அலகு 1 - காந்தவியல்

அலகு 2 - நீர்

அலகு 3 - அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்

அலகு 4 - நமது சுற்றுச்சூழல்

அலகு 5 - அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள்

அலகு 6 - வன்பொருளும் மென்பொருளும்


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

வகுப்பு 8 சமூக அறிவியல் வினா -விடைகள்