வகுப்பு 6 தமிழ் பாடப்புத்தக வினா-விடைகள்

ஆறாம் வகுப்பு - தமிழ்

முதல் பருவம்


தமிழ் பாடப்பகுதியின் மதிப்பீட்டு வினாக்களுக்கான விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. தேவையான பாடத்தை திரையில் தொடுவது அல்லது சொடுக்குவதன் மூலம் விடைகளைப் பெறலாம்.வ.எண்

பொருண்மை/ இயல்

பாடத்தலைப்புகள்

1
மொழி


தமிழ்த்தேன்

இன்பத்தமிழ்


தமிழ்க்கும்மி


வளர்தமிழ்


கனவு பலித்தது


தமிழ் எழுத்துகளின் வகையும்,தொகையும்

2
இயற்கை


இயற்கை இன்பம்

சிலப்பதிகாரம்


காணி நிலம்


சிறகின் ஓசை


கிழவனும் கடலும்


முதலெழுத்தும் சார்பெழுத்தும் 


திருக்குறள்

3அறிவியல் தொழில் நுட்பம்


எந்திர உலகம்

அறிவியல் ஆத்திசூடி


அறிவியலால் ஆள்வோம்


கணியனின் நண்பன்


ஒளி பிறந்தது


மொழி முதல், இறுதி எழுத்துகள்


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

8-அறிவியல்-அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 6 ப1 இன்பத்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 7 அறிவியல் அ1 அளவீட்டியல் வினா-விடைகள்