வகுப்பு 8 சமூக அறிவியல் வினா -விடைகள்

 மாணவர்களே!

பாடப்புத்தகங்களில் உள்ளஅனைத்து வினாக்களுக்கான விடைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


தேவையான பாடத்தை ‘க்ளிக்’ செய்து விடைகளைக் காணுங்கள்


வரலாறு 

1 ஐரோப்பியர்களின் வருகை 

2 வர்த்தகத்திலிருந்து பேரரசு வரை

3 கிராம சமூகமும் வாழ்க்கை முறையும் 

4 மக்களின் புரட்சி

5 இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி 

6 இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி

7 ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள் 

8 காலங்கள்தோறும் இந்தியப் பெண்களின் நிலை 

புவியியல்

1 பாறை மற்றும் மண் 

2 வானிலை மற்றும் காலநிலை 

3 நீரியல் சுழற்சி 

4 இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல்

5 இடர்கள் 

6 தொழிலகங்கள் 7 கண்டங்களை ஆராய்தல்

(ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா)

8 புவிப்படங்களைக் கற்றறிதல்

குடிமையியல்

1 மாநில அரசு எவ்வாறு செயல்படுகிறது? 

2 குடிமக்களும் குடியுரிமையும் 

3 சமயச்சார்பின்மையைப் புரிந்துகொள்ளுதல் 

4 மனித உரிமைகளும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் 

5 சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் நெறிமுறைகள் 

6 பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கை 

7 நீதித்துறை 

பொருளியல்

1 பணம், சேமிப்பு மற்றும் முதலீடுகள் 

2 பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் 


Popular posts from this blog

வகுப்பு 6 ப1 இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் வினா-விடைகள்

வகுப்பு 8 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா விடைகள்

வகுப்பு 6 அறிவியல் பாடப்புத்தக வினா-விடைகள்